Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Erica

Copyright © Západočeské muzeum v Plzni, ISSN 1210-065X
Časopis Erica uveřejňuje kratší příspěvky z oborů botaniky, geologie a zoologie, nejlépe související s územím Západních Čech. Tento sborník navázal v roce 1992 na Zprávy muzeí Západočeského kraje vydávané od r. 1963 (od r. 1965 s ryze přírodovědným obsahem jako Zprávy muzeí Západočeského kraje – Příroda).

Vychází jednou ročně (v závěru roku).

Počínaje číslem 15 (2008) jsou příspěvky podrobeny nezávislému recenznímu řízení. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439

Redakce 

Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. / vedoucí redakce / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / tel. 378 370 411

Mgr. Ivona Matějková / výkonná a technická redaktorka 

RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. / redaktorka

Redakční rada

RNDr. Jiří Brabec
Muzeum Cheb, p. o.

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

RNDr. Pavel Řepa
Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o. 

RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Roman Vacík
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Termín odevzdání příspěvků

Uzávěrka čísla 29 (2022) bude 31. 3. 2022.

Ke stažení

pokyny pro autory 


Erica (28) 2021

BOTANIKA

Ivona Matějková

Příspěvek k vegetačním poměrům přírodní rezervace Luňáky u Klatov

The contribution to the vegetation characteristics of the Nature Reserve „Luňáky“, Klatovy district

Erica 28: 3–24, 2021

 

ZOOLOGIE

Ivo Těťál & Stanislav Bebedikt

Brouci (Coleoptera) přírodní památky Vojovická draha

Beetles (Coleoptera) of the Vojovická draha Nature Monument

Erica 28: 27–46, 2021

 

PALEONTOLOGIE

Václav Vokáč, František Hartl, František Knížek, Miroslav Pavlovič & Pavel Bauer

Druhý exemplář agraulidního trilobita Litavkaspis Fatka, Kordule & Šnajdr, 1987, ze svrchních partií jineckého souvrství (zóna rozsahu Paradoxides gracilis, kambrium, drum) příbramsko-jinecké pánve, Barrandien, Česká republika

Second Specimen of the Agraulid Trilobite Litavkaspis Fatka, Kordule & Šnajdr, 1987, from the Upper Parts of the Jince Formation (Paradoxides gracilis Taxon-Range Zone, Cambrian, Drumian) of the Příbram-Jince Basin, Barrandian, Czech Republic

Erica 28: 49–55, 2021

 

Václav Vokáč, František Hartl, Miroslav Pavlovič, Tomáš Mrázek, Jan Bureš, Petr Krýda, Martin Mottl & Arnošt Hanák

Někteří noví nebo málo známí silurští (wenlock, ludlow) a spodnodevonští (lochkov) trilobiti v pražské pánvi (Barrandien, Česká republika)

Some New or Little-Known Silurian (Wenlockian, Ludlowian) and Lower Devonian (Lochkovian) Trilobites in the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)

Erica 28: 57–108, 2021

 

RŮZNÉ

Roman Vacík

Vzpomínka na Pavla Řepu

Erica 28: 113–116, 2021

 

Václav Vokáč

Josef K. Moravec – 70 let

Erica 28: 117–119, 2021 


Erica (27) 2020

ZOOLOGIE

Pavel Řepa

Změny ve složení ptactva v smrkových lesích severní části Českého lesa

Changes in the composition of birds in spruce forests in the northern part of the Český les Mountains

Erica 27: 3–23, 2020

PDF

 

Jan Walter & Stanislav Vodička

Fauna motýlů v okolí vrchu Krkavec (Plzeň-sever)

The fauna of Lepidoptera in the vicinity of the Krkavec hill (Pilsen region)

Erica 27: 25–46, 2020

PDF

 

Jaroslav Hlaváč

Měkkýši (Mollusca) přírodních rezervací Svobodova niva a Datelovská strž na Šumavě

Molluscs (Mollusca) of the Svobodova niva and Datelovská strž Nature Reserves (Šumava Mts)

Erica 27: 47–61, 2020

PDF

 

Jaroslav Hlaváč

Malakologické poměry přírodní rezervace Pučanka na Horažďovicku (okres Klatovy)

Malacological conditions of the Pučanka Nature Reserve in Horažďovice region (Klatovy district)

Erica 27: 63–70, 2020

PDF

 

PALEONTOLOGIE

Václav Vokáč, František Hartl, Miroslav Pavlovič

Čeleď Lichidae Hawle & Corda 1847 v silurských trilobitových společenstvech pražské pánve (Barrandien, Česká republika)

The Family Lichidae Hawle & Corda 1847 in the Silurian Trilobite Assemblages of the Prague Basin (Barrandian Area, Czech Republic)

Erica 27: 73–119, 2020

PDF

 

RŮZNÉ

Ivana Hradská & Jan Walter

Zemřel Ivo Těťal (12. dubna 1956 – 7. listopadu 2020)

Erica 27: 123–127, 2020

PDF


Erica (26) 2019

BOTANIKA 

Fictumová K. & Pecháčková S.

Flóra luk pramenné oblasti u Lhůty (Plzeň) a invazní rostliny podél Lhůtského potoka

Flora of meadows near the village Lhůta (Pilsen) and invasive plants by the Lhůtský brook

Erica 26: 3–21, 2019.

PDF

 

Matějková I.

Botanický průzkum plzeňské lokality "Louky pod ZOO"

Floristic survey of the alluvial area in Pilsen city (Czech Republic)

Erica 26: 23–42, 2019.

PDF 

 

LICHENOLOGIE 

Šoun J., Malíček J. & Vondrák J.

Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech a na Rokycansku

Interesting records of lichens in the Brdy Mts and the Rokycany region

Erica 26: 45–62, 2019.

PDF 

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F., Pavlovič M., Beneš P., Zicha O., Grigar L., Tichávek F. & Henkl L.

Významné nové nálezy ordovických (darriwill – sandby) trilobitů v jihozápadní části pražské pánve (Rokycansko, Česká republika)

Remarkable new findings of Ordovician (Darriwillian – Sandbian) trilobites in the southwest part of the Prague basin (Rokycany region, Czech Republic)

Erica 26: 67–93, 2019.

PDF 


Erica (25) 2018

BOTANIKA

Bílek O.

Současný stav flóry a vegetace a několik zajímavých zoologických nálezů ze zámeckého parku Březina

The present state of flora and vegetation of the chateau park Březina (Western Bohemia, Czech Republic)

Erica 25: 3–31, 2018.

PDF

 

ZOOLOGIE

Walter J.

Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy

Night Macrolepidoptera of the Střelnice locality near Horní Bříza (Western Bohemia, Czech Republic)

Erica 25: 35–47, 2018.

PDF

 

Řepa P.

Změny ve složení ptactva v borových lesích Tachovské brázdy

Changes in the composition of birds in pine forests in region of Tachovská brázda Peneplain

Erica 25: 49–65, 2018.

PDF

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F., Pavlovič M. & Krýda P.

Nové údaje o trilobitových společenstvech středních poloh kopaninského souvrství (ludford, silur) v lomu Kosov u Berouna (pražská pánev, Česká republika)

New data on trilobite assemblages in the middle parts of the Kopanina Fm. (Ludfordian, Silurian) in the Kosov quarry near Beroun (Prague Basin, Czech Republic)

Erica 25: 69–84, 2018.

PDF

 

RŮZNÉ

Grigar L.

Václav Vokáč – 60 let

Erica 25: 87–91, 2018.

PDF 


Erica (24) 2017  

ZOOLOGIE

Hradská I. & Těťál I.

Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách

Spiders and Carabid beetles of particular heathlands in West Bohemia (Czech Republic)

Erica 24: 3–34, 2017.

PDF 

 

Tájková P. & Tájek P.

Vážky (Odonata) Klatovska a jižního Plzeňska – výsledky faunistického průzkumu z let 2015–2017

Dragonflies (Odonata) of Klatovy and South Pilsen region (West Bohemia) – results of faunistic research from 2015–2017

Erica 24: 35–88, 2017.

PDF (pdf s nižší kvalitou zveřejněných fotografií; vyšší rozlišení na vyžádání v redakci Erica)

 

Řepa P.

Složení hnízdní ptačí synuzie ve městě Tachově v letech 2011–2016

Composition of breeding bird synusia in Tachov during the years 2011–2016

Erica 24: 35–88, 2017.

PDF

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F. & Pavlovič M.

Diverzita miraspisového trilobitového společenstva (motolské souvrství, sheinwood) u Lištice nedaleko Berouna (pražská pánev, Česká republika)

Diversity of the Miraspis Trilobite Assemblage (Motol Fm., Sheinwoodian) at Lištice near Beroun (Prague Basin, Czech Republic)

Erica 24: 109–139, 2017.

PDF

 

RŮZNÉ

Nesvadbová J.

Osmý dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Eight addition to the botanical bibliography of the city of Pilsen

Erica 24: 143–146, 2017.

PDF


Erica (23) 2016   

BOTANIKA

Koutecký D.

Vybrané botanicky zajímavé lokality na území krajinné památkové zóny Valečsko a v blízkém okolí

Selected interesting botanical localities in the landscape monument zone Valečsko and its vicinity (NW Bohemia, Czech Republic)

Erica 23: 3–37, 2016.

PDF (pdf s nižší kvalitou zveřejněných fotografií; vyšší rozlišení na vyžádání v redakci Erica)

 

PALYNOLOGIE

Svitavská Svobodová H., Bureš J., Bezděk M. & Nesvadbová J.

Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v merklínské pánvi a vyhodnocení vlivů lidských disturbancí v krajině podle pylové analýzy maloplošného lesního rašeliniště

Palaeoecological reconstruction of the Late Holocene forest ecosystems in Merklin basin and evaluation of human disturbances in the landscape according to pollen analysis of a forest hollow

Erica 23: 41–70, 2016.

PDF 

 

ZOOLOGIE

Řepa P.

Ptactvo jehličnatých lesů s převahou smrku v západní části CHKO Slavkovský les

Birds of coniferous forests with predominance of spruce in the western part of CHKO Slavkovský les (Czech Republic)

Erica 23: 73–95, 2016.

PDF

 

Bílek O.

Nové nálezy modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (Phengaris teleius) na Rokycansku

New records of the Dusky Large Blue (Phengaris nausithous) and the Scarce Large Blue (Phengaris teleius) in the Rokycany District (Western Bohemia, Czech Republic)

Erica 23: 97–118, 2016.

PDF (pdf s nižší kvalitou zveřejněných fotografií; vyšší rozlišení na vyžádání v redakci Erica)

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F., Pavlovič M., Mitro P. & Dvorský P.

Význačné nálezy silurských trilobitů v motolském, kopaninském a požárském souvrství (wenlock-přídolí) pražské pánve; Barrandien, Česká republika

Notable findings of silurian trilobites in the Motol, Kopanina and Požáry Formations (Wenlock-Přídolí) of the Prague Basin; Barrandian, Czech Republic

Erica 23: 121–137, 2016.

PDF 


Erica (22) 2015

BOTANIKA

Matějková I.

Floristické a vegetační poměry přírodní památky Dolejší dráhy u Nehodivi v průběhu dvou desetiletí

Flora and vegetation of the protected area Dolejší dráhy near the village Nehodiv during two decades

Erica 22: 3–60, 2015.

PDF 

 

Hlinková D., Chocholoušková Z. & Matějková I.

Průzkum flóry a vegetace VKP „Mokřad na Černickém potoce – J část“, lokality prstnatce májového v Plzni-Koterově

Floristic and vegetation survey of a wetland with occurence of Dactylorhiza majalis in Koterov near Pilsen city (Czech Republic)

Erica 22: 61–75, 2015.

PDF

 

ZOOLOGIE

Řepa P.

Složení hnízdních ptačích synuzií v polních hájcích v oblasti Tachovské brázdy

Composition of nesting birds synusia in small field forests in the area of Tachovská brázda Furrow (Czech Republic)

Erica 22: 79–92, 2015.

PDF 

 

Pražanová B. & Mergl M.

Měkkýši přírodní rezervace Petrovka v Plzni

Molluscs of the Petrovka Nature Reserve in Plzeň

Erica 22: 93–98, 2015.

PDF 

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F., Pavlovič M., Šach R., Hanák A. & Grigar L.

Diverzita trilobitového společenstva s Aulacopleura (A.) konincki (motolské souvrství, homer) z lokality Černidla – Barrandovy jámy u Loděnic (pražská pánev, Česká republika)

Diversity of the trilobite assemblage with Aulacopleura (A.) konincki (Motol Formation, Homerian) from the locality Černidla – Barrande’s pits near Loděnice (Prague Basin, Czech Republic)

Erica 22: 101–140, 2015.

PDF

 

Vokáč V., Hartl F., David M., Pavlovič M., Doubrava M., Kozák V. & Grigar L.

Význačné nálezy trilobitů z ordoviku (daping–sandby) pražské pánve (Barrandien, Česká republika)

Notable findings of trilobites from the Ordovician (Dapingian–Sandbian) of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)

Erica 22: 141–157, 2015.

PDF

 

RŮZNÉ

Hradská I.

Zemřel RNDr. Luděk Hůrka, CSc.

Erica 22: 161–162, 2015.

PDF (Hradska2015_161-162)   


Erica (21) 2014  

BOTANIKA

Tájek P.

Flóra a vegetace lokality Horňáčkova louka (CHKO Slavkovský les)

Flora and vegetation of Horňáčkova louka (Slavkovský les Protected Landscape Area, Czech Republic)

Erica 21: 3–37, 2014.

PDF

 

MYKOLOGIE, LICHENOLOGIE

Geigerová T. & Kout J.

Ohrožené nebo méně známé lignikolní houby v přírodní památce Chudenická bažantnice na západě Čech (Plzeňský kraj)

Endangered or less known lignicolous fungi in Chudenická bažantnice Nature Monument in Western Bohemia (Pilsen Region, Czech Republic)

Erica 21: 41–49, 2014.

PDF

 

Zíbarová L.

První nález teleomorfy vřeckovýtrusé houby masenky lišejníkovité (Hypocreopsis lichenoides) v ČR

The first record of teleomorph of the ascomycete Hypocreopsis lichenoides in the Czech Republic

Erica 21: 51–56, 2014.

PDF 

 

Mejstřík V.

Epifytické lišejníky středních Brd a Příbramského Podbrdska

Epiphytic lichens of the central Brdy Mts and Podbrdsko area (Czech Republic)

Erica 21: 57–99, 2014.

PDF 

 

ZOOLOGIE

Hradská I. & Neumannová V.

Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha

The spiders (Araneae) of the Těchonická Draha – Site of Community Importance

Erica 21: 103–111, 2014.

PDF 

 

Řepa P.

Hnízdní synuzie ptáků ve vesnicích Tachovska

Nesting synusia of the birds in villages of the Tachov region (Czech Republic)

Erica 21: 113–140, 2014.

PDF 

 

Kreidlová V., Šorf M. & Kout J.

Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně

Seasonal dynamics of zooplankton in the shallow pond Vydymáček near Plzeň (Czech Republic)

Erica 21: 141–160, 2014.

PDF 

 

Tájková P. & Tájek P.

Výjimečné nálezy vážek na luční tůni u Vysokého Sedliště (okres Tachov)

Remarkable findings of dragonflies at a meadow pool nearby Vysoké Sedliště (distr. Tachov, Czech Republic)

Erica 21: 161–168, 2014.

PDF 

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F. & Pavlovič M.

Trilobitové společenstvo s Encrinuraspis-Eophacops (kopaninské souvrství, gorst, silur) z dočasného výkopu v osadě Zmrzlík u Zadní Kopaniny (pražská pánev, Česká republika)

Trilobite assemblage Encrinuraspis-Eophacops (Kopanina Formation, Gorstian, Silurian) from a temporary excavation in the village Zmrzlík near Zadní Kopanina (Prague Basin, Czech Republic)

Erica 21: 171–185, 2014.

PDF 


Erica (20) 2013

BOTANIKA, BRYOLOGIE

Kokošková K. & Chocholoušková Z.

Flóra města Blovice v okrese Plzeň-jih v letech 1975–2011

Ruderal Flora of Blovice town near Plzeň (1975–2011)

Erica 20: 3–35, 2013.

PDF

 

Vicherová E., Štechová T., Sova P. & Velehradská T.

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku

The bryofloristic survey of the bog complex surrounding the Nature Reserve Hůrky near Plzeň (Czech Republic)

Erica 20: 37–45, 2013.

PDF

 

Novák P., Roleček J. & Melichar V.

Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) – novinka v květeně Slavkovského lesa

Record of Erica tetralix in Slavkovský les Mts (Western Bohemia, Czech Republic)

Erica 20: 47–51, 2013.

PDF 

 

MYKOLOGIE, LICHENOLOGIE

Kout J. & Vlasák J.

Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska – 2. část

New or rare polyporoid fungi from the Pilsen Region – part 2

Erica 20: 55–66, 2013.

PDF 

 

Malíček J.

Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech

Interesting records of lichens in the Brdy Mts (Czech Republic)

Erica 20: 67–101, 2013.

PDF 

 

ZOOLOGIE

Šiřinová V. & Mergl M.

Měkkýši (Mollusca) zříceniny hradu Krasíkov u Konstantinových Lázní

Molluscs (Mollusca) of the castle ruin Krasíkov near Konstantinovy Lázně

Erica 20: 105–112, 2013.

PDF 

 

Krejčíková A. & Mergl M.

Vodní malakofauna Vejprnického potoka mezi Vejprnicemi a Plzní-Skvrňany

Freshwater molluscs of the Vejprnický potok brook between Vejprnice and Plzeň-Skvrňany

Erica 20: 113–120, 2013.

PDF 

 

Václavová L.

Výskyt zubních anomálií u srnce obecného (Capreolus capreolus) na Plzeňsku

Occurence of dental anomalies in Capreolus capreolus from Pilsen region

Erica 20: 121–129, 2013.

PDF 

 

Bílek O. & Beran L.

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of Úhlava River in Pilsen-Hradiště and notes to its distribution in the Pilsen Region (Czech Republic)

Erica 20: 131–140, 2013.

PDF

 

Dvořák L. & Těťál I.

Škvoři (Dermaptera) vřesovišť a jejich okolí v západních Čechách: výsledky monitoringu pomocí padacích pastí

Earwigs (Dermaptera) on heathlands and their surroundings in Western Bohemia (Czech Republic): results of monitoring using pitfall traps

Erica 20: 141–150, 2013.

PDF 

 

Vlach P., Karlíčková K. & Kolářová M.

Populační dynamika kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v EVL Blovice

Population dynamics of yellow-bellied toad (Bombina variegata) in SIC Blovice

Erica 20: 151–163, 2013.

PDF (Vlach_et_al2013_151-163)

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F., Šach R. & Pavlovič M.

Trilobitové společenstvo s Warburgella ze spodních partií radotínských vápenců (lochkovské souvrství, stupeň lochkov, spodní devon) z lokality Kotýz u Tmaně (pražská pánev, Česká republika)

Trilobite Assemblage with Warburgella from Lower Parts of Radotín Lm. (Lochkov Fm., Lochkovian, Lower Devonian) at Kotýz near Tmaň (Prague Basin, Czech Republic)

Erica 20: 167–178, 2013.

PDF

 

Bureš J.

Morfologicko-anatomický průzkum dvou mohutných kmenů pyknoxylických dřev (kordaitů) z období stephanu plzeňské karbonské pánve

Morphological-anatomical research of two large trunks of pycnoxylic woods (cordaitalean plants) from the Stephanian of Pilsen basin

Erica 20: 179–190, 2013.

PDF

 

RŮZNÉ

Růžek P.

Libor Schröpfer – 50 let

Erica 20: 193–196, 2013.

PDF 


Erica (19) 2012

BOTANIKA 

Šiková L. & Matějková I.

Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy)

Botanical and phytocenological survey of the locality Vracov by Plánice (district Klatovy)

Erica 19: 3–33, 2012.

PDF

 

Tájek P.

Mokřady na hadcovém podkladu: flóra a vegetace přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Serpentine fens: Flora and vegetation of Mokřady pod Vlčkem wetlands Nature Reserve

Erica 19: 35–86, 2012.

PDF 

 

ZOOLOGIE

Hradská I.

Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku

Contribution to the knowledge of spiders of the Aš promontory

Erica 19: 89–99, 2012.

PDF 

 

Tropek R.

Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník

Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník pond – Site of Community Importance

Erica 19: 101–108, 2012.

PDF

 

Těťál I.

Brouci (Coleoptera) přírodní památky Hrádecká bahna

Beetles (Coleoptera) of Hrádecká bahna Nature Monument

Erica 19: 109–118, 2012.

PDF 

 

Dvořák L. & Dvořáková K.

Využitelnost pastí se sirupem a kvasícím ovocem pro faunistický výzkum různých skupin hmyzu: příkladová studie

Utilization of syrup and fermented fruits-baited traps for faunistic survey of various insect groups: a case study

Erica 19: 119–127, 2012.

PDF

 

Veselý P., Šlachta M., Blízek J. & Hejkal J.

Pozoruhodný výskyt střevlíka Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) v západních Čechách

Noteworthy occurence of ground beetle Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) in Western Bohemia

Erica 19: 129–137, 2012.

PDF

 

Vlach P. & Fischer D.

Rak říční v Bolevecké soustavě rybníků: výskyt, základní populační charakteristiky a management lokalit

Noble crayfish in the Bolevec pond system: occurrence, basic characteristics and implications for pond management

Erica 19: 139–151, 2012.

PDF 

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., David M., Hartl F., Bím M., Grigar L., Mitro P. & Pavlovič M.

Trilobitová asociace vinického souvrství (sandbian, svrchní ordovik) z výkopu železničního tunelu mezi Osekem a Újezdem u Hořovic (pražská pánev, Barrandien, Česká republika)

A Trilobite Association of the Vinice Formation (Sandbian, Upper Ordovician) from a Railway Tunnel Excavation between Osek and Újezd near Hořovice (Prague Basin, Barrandian, Czech Republic)

Erica 19: 155–160, 2012.

PDF 

 

Vokáč V., Hartl F., Doubrava M., Moravec J. K., Pavlovič M., Grigar L. & Tichávek F.

Nálezy trilobitů nejistého taxonomického zařazení z ordoviku (klabavské, šárecké, libeňské a vinické souvrství) pražské pánve (Barrandien, Česká republika)

Trilobite Findings of Uncertain Taxonomic Position from the Ordovician (Klabava, Šárka, Libeň and Vinice Formation) of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)

Erica 19: 161–176, 2012.

PDF   


Erica (18) 2011

BOTANIKA

Čížek K.

Příspěvek k rozšíření ostružiníků v bývalém okr. Klatovy, Domažlice a Plzeň-jih

Beitrag zur Verbreitung der Brombeerflora im Landkreis Klatovy, Domažlice und Plzeň-jih (Westböhmen)

Erica 18: 3–9, 2011.

PDF 

 

Pecháčková S.

Čtvrtý doplněk k flóře města Plzně

The 4th supplement to the flora of the city of Pilsen

Erica 18: 11–32, 2011.

PDF

 

Nesvadbová J. & Pecháčková S.

Kolonizační historie Eragrostis minor v západních Čechách odvozená z floristických dat Colonization history of Eragrostis minor in the western Bohemia derived from floristic data

Erica 18: 33–48, 2011.

PDF 

 

Koptík J.

Floristický a vegetační průzkum šesti opuštěných vojenských výcvikových prostorů v západních Čechách

Botanical survey of six abandoned military training areas in west Bohemia

Erica 18: 49–82, 2011.

PDF

 

MYKOLOGIE

Kout J.

Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska

New or rare polyporoid fungi from the Pilsen region

Erica 18: 85–94, 2011.

PDF 

 

ZOOLOGIE

Řepa P.

Šplhavci (Piciformes) okresu Tachov

Woodpeckers (Piciformes) of Tachov District

Erica 18: 97–130, 2011.

PDF 

 

Hradská I. & Těťál I.

Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců

Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones

Erica 18: 131–146, 2011.

PDF

 

Václavová L.

Paovce hřívnatá – Ammotragus lervia (Pallas, 1777) na Plzeňsku

Barbary Sheep – Ammotragus lervia (Pallas, 1777) in the Pilsen Region

Erica 18: 147–155, 2011.

PDF 

 

Volf O. & Zavadil V.

Obojživelníci v nepřírodních biotopech Plzeňska

Amphibians in artificial landscapes of the Pilsen Region

Erica 18: 157–164, 2011.

PDF 

 

PALEONTOLOGIE

Vokáč V., Hartl F. & Krýda P.

Pozoruhodné trilobitové společenstvo s Ananaspis-Ryckholtia (kopaninské souvrství, ludfordian) v profilu u Všeradic (pražská pánev, Barrandien, Česká republika)

Remarkable Trilobite Ananaspis-Ryckholtia Assemblage (Kopanina Formation, Ludfordian) in the Všeradice Section (Prague Basin, Barrandian, Czech Republic)

Erica 18: 167–172, 2011.

PDF 

 

Mergl M.

Nová lokalita s faunou řevnických křemenců (libeňské souvrství) u Starého Plzence v jihozápadní části pražské pánve

New locality with fauna of the Řevnice Quartzites (Libeň Formation, Sandbyan) near Starý Plzenec in southwestern part of the Prague Basin

Erica 18: 173–178, 2011.

PDF 

 

Bureš J.

Zkřemenělé kordaity a konifery v sedimentech líňského souvrství plzeňské karbonské pánve

Silicified cordaite and conifers wood in the sediments of the Líně formation of the Pilsen Carboniferous Basin

Erica 18: 179–198, 2011.

PDF 

 

RŮZNÉ

Nesvadbová J. & Sofron J.

Archiv oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni

Archiv der botanischen Abteilung des Westböhmischen Museums in Pilsen (Plzeň)

Erica 18: 201–213, 2011.

PDF  


Erica (17) 2010  

BOTANIKA

Nová J. & Danihelka J.

Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně

Flora and vegetation of the nature parks Kornatický potok and Kamínky southeast of the city of Plzeň (Czech Republic)

Erica 17: 3–32, 2010.

PDF (Nova_Danihelka2010_3-32)

 

Tájek P.

Flóra a vegetace lokality Vřesovec – významného botanického území Mnichovských hadců

Flora and vegetation of the Vřesovec – an important serpentinite locality of the Mnichovské hadce region

Erica 17: 33–50, 2010.

PDF (Tajek2010_33-50)

 

ZOOLOGIE

Mergl M.

Vodní a mokřadní měkkýši PR Nový rybník u Líní

Freshwater and wetland molluscs of the Nový rybník Nature Reserve near Líně

Erica 17: 53–57, 2010.

PDF (Mergl2010_53-57)

 

Šrámková P. & Prokopová Z.

Sladkovodní mechovky (Bryozoa: Phylactolaemata, Gymnolaemata) řeky Úslavy v Plzni Freshwater bryozoans (Bryozoa: Phylactolaemata, Gymnolaemata) of the Úslava river in Plzeň

Erica 17: 59–64, 2010.

PDF (Sramkova_Prokopova2010_59-64)

 

Řepa P.

Volavkovití (Ardeidae) a čápovití (Ciconiidae) na Tachovsku

Herons (Ardeidae) and Storks (Ciconiidae) of Tachov district (Czech Republic)

Erica 17: 65–89, 2010.

PDF (Repa2010_65-89)

 

Tropek R.

Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) Konstantinolázeňska

Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of the Konstantinovy Lázně region

Erica 17: 91–102, 2010.

PDF (Tropek2010_91-102)

 

Dvořák L., Sychra J. & Dvořáková K.

Poznámky k entomofauně bývalé pískovny u Pamferovy Huti (SZ Šumava)

Notes to the entomofauna of former sand-pit near Pamferova Huť (southwestern Bohemian Forest)

Erica 17: 103–121, 2010.

PDF (Dvorak_et_al2010_103-121)

 

Peltanová A.

Měkkýši přírodní památky Hrádecká bahna

Molluscs of the Hrádecká bahna Nature Monument (Rokycany district, Czech Republic)

Erica 17: 123–128, 2010.

PDF (Peltanova2010_103-121)

 

PALEONTOLOGIE

Tichávek F. & Bureš J.

Karbonská flóra a vzácné faunistické nálezy na odvalu dolu Austrie 2 v Týnci

Carboniferous flora and rare fauna discoveries in the dump of the Austrie mine 2 at Týnec (Czech Republic)

Erica 17: 131–140, 2010.

PDF (Tichavek_Bures2010_131-140)

 

Vokáč V. & Krýda P.

Poznámky k biostratigrafii a ekostratigrafii podčeledi Cheirurinae Salter, 1864 (Trilobita) ze siluru pražské pánve (Barrandien, Česká republika)

Remarks to the biostratigraphy and ecostratigraphy of the subfamily Cheirurinae Salter, 1864 (Trilobita) from the Silurian of Prague Basin (Barrandian Area, Czech Republic)

Erica 17: 141–157, 2010.

PDF (Vokac_Kryda2010_111-157)

 

Vokáč V. & Grigar L.

Výskyt fosiliferního dobrotivského souvrství (svrchní darriwilian až spodní sandbian?, ordovik) u Tymákova (západní část pražské pánve, Barrandien, Česká republika)

Occurence of the fossiliferous Ordovician Dobrotivá Formation (Upper Darriwilian to Lower Sandbian?) at Tymákov (western part of the Prague Basin, Barrandian Area, Czech Republic)

Erica 17: 159–163, 2010.

PDF (Vokac_Grigar2010_159-163)

 

RŮZNÉ

Nesvadbová J. & Sofron J.

Přírůstek rukopisů za roky 2006–2009 v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni

Der Zugang der Handschriften in der Bibliothek der botanischen Abteilung des Westböhmischen Museums in Plzeň (Pilsen) in den Jahren 2006–2009

Erica 17: 167–170, 2010.

PDF (Nesvadbova_Sofron2010_167-170)

 

Erica (16) 2009

MYKOLOGIE, LICHENOLOGIE

Kout J.

Mecháček síťnatý (Arrhenia retiruga) (Agaricales, Tricholomataceae) v České republice nevyhynul

Arrhenia retiruga (Agaricales, Tricholomataceae) has not extincted in the Czech Republic

Erica 16: 3–8, 2009.

PDF (Kout2009_3-8)

    

Malíček J., Kocourková J., Peksa O. & Svoboda D.

Lišejníky přírodní památky Hřebenec v Brdech

Lichens of the Hřebenec Nature Monument (Brdy Mts, Central Bohemia)

Erica 16: 9–23, 2009.

PDF (Malicek_et_al2009_9-23)

 

ZOOLOGIE

Řepa P.

Potápky (Podicipedidae) Tachovska

Grebes (Podicipedidae) of Tachov district (Czech Republic)

Erica 16: 27–54, 2009.

PDF (Repa2009_27-54)

 

Tropek R. & Hradská I.

Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka

Spiders of Prameniště Kateřinského potoka Nature Monument

Erica 16: 55–61, 2009.

PDF (Tropek_Hradska2009_55-61)

 

Hradská I. & Alena Košťáková A.

Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově

Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov

Erica 16: 63–72, 2009.

PDF (Hradska_Kostakova2009_63-72)

 

Kejval Z. & Benedikt S.

Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2004–2008

Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in Western Bohemia in 2004–2008

Erica 16: 73–96, 2009.

PDF (Kejval_Benedikt2009_73-96)

 

Šlachta M., Frelich J. & Tonka T.

Složení společenstva koprofágních brouků (Coleoptera: Scarabaeidae, Geotrupidae, Hydrophilidae) na pastvině masného skotu v západních Čechách – příklad využití návnadových padacích pastí při monitoringu koprofágní fauny

Composition of community of coprophagous beetles (Coleoptera: Scarabaeidae, Geotrupidae, Hydrophilidae) in beef cattle pasture in Western Bohemia – an application of dung-baited pitfall trapping in biomonitoring study on coprophagous fauna

Erica 16: 97–112, 2009.

PDF (Slachta_et_al2009_97-112)

 

RŮZNÉ

Sofron J. & Nesvadbová J.

Sedmý dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Der siebente Nachtrag zu der botanischen Bibliographie der Stadt Plzeň (Pilsen)

Erica 16: 115–139, 2009.

PDF (Sofron_Nesvadbova2009_115-139)

 

Erica (15) 2008

BOTANIKA

Tájek P.

Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa – výsledky průzkumu z let 2001–2003

Flora of the serpentinite outcrops in the Slavkov Forest – results of the research from 2001–2003

Erica 15: 3–25, 2008.

PDF (Tajek2008_3-25)

 

Sofron J.

Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě

Waldsäume des Künischen Gebirges im Böhmerwald

Erica 15: 26–54, 2008.

PDF (Sofron2008_26-54)

 

ZOOLOGIE

Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z.

Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005–2006

Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in western Bohemia in 2005–2006

Erica 15: 57–85, 2008.

PDF (Kejval_et_al2008_57-85)

 

Růžek P.

Včelojed lesní (Pernis apivorus), jeho výskyt a hnízdění v západních Čechách v letech 1989–2004

Der Wespenbussard (Pernis apivorus), seine Verbreitung und Nisten in Westböhmen in den Jahren 1989–2004

Erica 15: 86–93, 2008.

PDF (Ruzek2008_86-93)

 

Schröpfer L.

Velikost populace a populační hustota datla černého (Dryocopus martius) ve dvou lesních celcích na jihozápadě Čech v roce 2007

Bestand und Populationsdichte des Schwarzspechts (Dryocopus martius) in zwei Wäldern in Südwestböhmen in 2007

Erica 15: 94–102, 2008.

PDF (Schropfer2008_94-102)

 

Dvořák L.

Vosy v padacích pastech s etylenglykolem (Hymenoptera: Vespidae)

Wasps in pitfall traps with ethylenglycol (Hymenoptera: Vespidae)

Erica 15: 103–107, 2008.

PDF (Dvorak2008_103-107)

 

Dvořáková K.

Výsledky orientačního průzkumu čeledí stínomilkovití (Lauxaniidae) a lanýžkovití (Heleomyzidae) (Diptera, Acalyptrata) v Českém lese

The results of a preliminary survey of the families Lauxaniidae and Heleomyzidae (Diptera, Acalyptrata) in the Upper and Lower Palatinate Forest

Erica 15: 108–112, 2008.

PDF (Dvorakova2008_108-112)

 

Míkovcová A.

Měkkýši PR Hradec (Brdy, Hřebeny)

Molluscs of the Hradec Nature Reserve (Czech Republic, Brdy Mts)

Erica 15: 113–117, 2008.

PDF (Mikovcova2008_113-117)

 

Pech P.

Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) Sušicko-Horažďovicka

The ants (Hymenoptera, Formicidae) of the Sušicko-Horažovicko area

Erica 15: 118–121, 2008.

PDF (Pech2008_118-121)

 

RŮZNÉ

Sofron J. & Nesvadbová J.

Západočeské muzeum a botanika (Ke 130. výročí založení muzea v Plzni)

Westböhmisches Museum in Pilsen und die Pflanzenkunde

Erica 15: 125–141, 2008.

PDF (Sofron_Nesvadbova2008_125-141)

Erica (14) 2007

Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E.

Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (MITT.) HEDENÄS v západních Čechách a na Šumavě

The recent known locality of species Hamatocaulis vernicosus (MITT.) HEDENÄS in the Western Bohemia and Bohemian forest

Erica 14: 5–12, 2007.

PDF (Stechova_et_al2007_5-12)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Třetí doplněk k flóře města Plzně

Dritter Beitrag zur Flora der Stadt Plzeň (Pilsen), Westböhmen, Tschechische Republik

Erica 14: 13–22, 2007.

PDF (Nesvadbova_Sofron2007_13-22)

Řeřichová Z. & Chocholoušková Z.

Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice

Die Flora und Vegetation der Einkaufs- und Industriezone Plzeň-Černice

Erica 14: 23–38, 2007.

PDF (Rerichova_Chocholouskova2007_23-38)

Tájek P.

Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny

Flora and vegetation of the prepared Nature Reserve Rašeliniště u myslivny

Erica 14: 39–56, 2007.

PDF (Tajek2007_39-56)

Tropek R.

Výsledky průzkumu arachnofauny zvláště chráněných území na Plzeňsku

Results of arachnological research of specially protected areas of Pilsen district, Czech Republic

Erica 14: 57–64, 2007.

PDF (Tropek2007_57-64)

Fenclová I.

Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť

Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště

Erica 14: 65–69, 2007.

PDF (Fenclova2007_65-69)

Němec F.

Blechy drobných zemních savců části zátopové zóny Berounky (Plzeň 4, sv. Jiří, Bohemia occidentalis)

Flöhe der kleinen Erdsäugetiere der überschwemmungszone des Berounka-Flusses (Plzeň-Pilsen, Kirche St. Georg, Westböhmen)

Erica 14: 71–78, 2007.

PDF (Nemec2007_71-78)

Schröpfer L.

Hnízdní rozšíření a početnost racka chechtavého (Larus ridibundus) v západních Čechách v letech 2004 a 2005

Brutverbreitung und Häufigkeit der Lachmöwe (Larus ridibundus) in Westböhmen in den Jahren 2004 und 2005

Erica 14: 79–85, 2007.

PDF (Schropfer2007_79-85)

Bláhová R., Nesvadbová J., & Sofron J.

Šestý dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Der sechste Nachtrag zu der botanischen Bibliografie der Stadt Plzeň (Pilsen)

Erica 14: 87–93, 2007.

PDF (Blahova_et_al2007_87-93)

Nesvadbová J.

Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea Západočeského muzea v Plzni v letech 2002–2006

Botanische Abteilung des Naturwissenschaftliches Museum des Westböhmischen Museums in Plzeň in den Jahren 2002–2006

Erica 14: 95–101, 2007.

PDF (Nesvadbova2007_95-101)

Benedikt S.

Vzpomínka na malíře a entomologa Zdeňka Doležala

Erica 14: 103–104, 2007.

PDF (Benedikt2007_103-104)

Red.

† Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.

Erica 14: 105, 2007.

PDF (Red2007_105)

Erica (13) 2006

Trojánková K.

Krásivková flóra CHKO Slavkovský les

Desmid flora of the protected landscape area CHKO Slavkovský les

Erica 13: 3–15, 2006.

PDF (Trojankova2006_3-15)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město)

Die vegetation und Flora der Kataster der Gemeinden Malesice und Dolní Vlkýš (Landkreis Pilsen-Stadt)

Erica 13: 17–35, 2006.

PDF (Nesvadbova_Sofron2006_17-35)

Dvořák L. & Juřičková L.

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní

Molluscs of the Podhorní Vrch and Holina Nature Reserves near Mariánské Lázně

Erica 13: 37–42, 2006.

PDF (Dvorak_Jurickova2006_37-42)

Hlaváč J.

Nález holocenní malakofauny na Lopatě – Milínov, Plzeňsko

Record of Holocene malacofauna at Lopata site by Milínov, Plzeň region

Erica 13: 43–48, 2006.

PDF (Hlavac2006_43-48)

Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z.

Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka)

Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in western Bohemia (Čerchovské hvozdy, Pastviště u Fínů and Soos national nature reserves, Železná hůrka national nature monument, Kamenný rybník, Lopata and Starý Hirštejn nature reserves, Příšovská homolka and Hvožďanská louka nature monuments)

Erica 13: 49–65, 2006.

PDF (Kejval2006_49-65)

Bogusch P.

Výsledky faunistického průzkumu vybraných čeledí motýlů (Lepidoptera) na Blatensku

Results of faunistic research on selected groups of butterflies and moths (Lepidoptera) in the vicinity of the town Blatná

Erica 13: 67–84, 2006.

PDF (Bogusch2006_67-84)

Němec F.

Příspěvek k poznání biologie druhu Hystrichopsylla talpae (CURTIS, 1826; Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) ze západních Čech.

Contribution to acknowledge Hystrichopsylla talpae (CURTIS, 1826; Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) from west Bohemia

Erica 13: 85–94, 2006.

PDF (Nemec2006_85-94)

Schröpfer L.

Početnost a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v malém městě v jihozápadních Čechách v roce 2005

Bestand und Brutdichte des Mauerseglers (Apus apus) in einer Kleinstadt in Südwestböhmen im Jahre 2005

Erica 13: 95–101, 2006.

PDF (Schropfer2006_95-101)

Bláhová R., Nesvadbová J. & Sofron J.

Pátý dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Der fünfte Nachtrag zu der botanischen Bibliographie der Stadt Plzeň (Pilsen)

Erica 13: 103–109, 2006.

PDF (Blahova_et_al2006_103-109)

Kupcová M.

Přírůstek rukopisů za roky 2001–2005 v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni

Der Zugang der Handschriften in der Bibliothek der botanischen Abteilung des Westböhmischen Museums in Pilsen in Jahren 2001–2005

Erica 13: 111–116, 2006.

PDF (Kupcova2006_111-116)

Němec F.

Erwin Gust (4. 11. 1933 – 1. 1. 2006)

Erica 13: 117, 2006.

PDF (Nemec2006_117)

Erica (12) 2004

Pauliš Petr & Ševců Jaroslav

Klinozoisit z amfibolitového kamenolomu Svržno u Bělé nad Radbuzou

Clinozoisite from amphibolite quarry Svržno near Bělá nad Radbuzou (Czech Republic)

Erica 12: 3–6, 2004.

PDF (Paulis_Sevcu2004_3-6)

Kotlaba F.

Houby Konstantinových Lázní a okolí v západních Čechách

Fungi of the spa of Konstantinovy Lázně and its surroundings in western Bohemia

Erica 12: 7–24, 2004.

PDF (Kotlaba2004_

Volfová V. & Kopp J.

Algologický průzkum a hodnocení saprobity Lučního a Zálužského potoka v povodí Radbuzy

Algological research and saprobity assessment of Luční and Zálužský Brooks in the Radbuza catchment area

Erica 12: 25–31, 2004.

PDF (Volfova_Kopp2004_25-31)

Brožík V. †

Příspěvek k poznání květeny Sušicka

Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora von der Umgebung der Stadt Sušice (SW Böhmen)

Erica 12: 33–49, 2004.

PDF (Brozik2004_33-49)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město)

Die Vegetation und Flora des Katasters der Gemeinde Lhota (Landeskreis Plzeň-Stadt)

Erica 12: 51–64, 2004.

PDF (Nesvadbova_Sofron2004_51-64)

Matějková I.

Ochrana flóry a vegetace v přírodní reservaci Na Volešku u Soběšic

Conservation of flora and vegetation in the nature reserve Na Volešku u Soběšic

Erica 12: 65–81, 2004.

PDF (Matejkova2004_65-81)

Dvořák L. & Tučková P.

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko

List of terrestrial gastropods of the Křivoklátsko Protected Landscape Area

Erica 12: 83–91, 2004.

PDF (Dvorak_Tuckova2004_83-91)

Hlaváč Čáp J.

Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy

Měkkýši (Mollusca) of the Nature Reserve Lužany, Přeštice region, Western Bohemia

Erica 12: 93–98, 2004.

PDF (Hlavac2004_93-98)

Němec F.

Rhadinopsylla pentacantha (ROTHSCHILD, 1897) (Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) v synuziích blech hnízd Talpa europaea LINNAE 1758 a Microtus arvalis (PALLAS 1779) v západních Čechách

Rhadinopsylla pentacantha (ROTHSCHILD, 1897) (Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) in Flöhensynusien von Talpa europaea LINNAE 1758 und Microtus arvalis (PALLAS 1779) in Westböhmen

Erica 12: 99–108, 2004.

PDF (Nemec2004_99-108)

Herget J.

K výskytu zlatohlávka Oxythyrea funesta (PODA) (Coleoptera, Cetoniidae) v západních Čechách

On the occurrence of Oxythyrea funesta (PODA) (Coleoptera, Cetoniidae) in West Bohemia

Erica 12: 109, 2004.

PDF (Herget2004_109)

Schröpfer L.

Průtah skřivana lesního (Lullula arborea) územím jihozápadních Čech

Durchzug der Heidelerche (Lullula arborea) durch Westböhmen

Erica 12: 111–117, 2004.

PDF (Schropfer2004_111-117)

Kinská I., Nesvadbová J. & Sofron J.

Čtvrtý dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Der vierte Nachtrag zu der botanischen Bibliographie der Stadt Plzeň (Pilsen)

Erica 12: 119–128, 2004.

PDF (Kinska_et_al2004_119-128)

Vacík R.

K sedmdesátinám RNDr. Františka Němce (*20. 7. 1934)

Erica 12: 129–131, 2004.

PDF (Vacik2004_129-131)

Erica (11) 2003

Kučera P. & Opravilová V.

K výskytu houby Eunapius fragilis (Porifera: Spongillidae) v České republice

On the occurrence of the freshwater sponge Eunapius fragilis (Porifera: Spongillidae) in the Czech Republic

Erica 11: 3–10, 2003.

PDF (Kucera_Opravilova2003_3-10)

Starý J.

Pancířníci (Acari: Oribatida) přírodní rezervace Podkovák, Český les, Západní Čechy

Oribatid Mites (Acari: Oribatida) of the Nature Reserve Podkovák, Český les Mts., Western Bohemia

Erica 11: 11–19, 2003.

PDF (Stary2003_11-19)

Schröpfer L.

Hnízdní rozšíření a početnost racka chechtavého (Larus ridibundus) v západních Čechách v letech 1997 a 1998

Brutverbreitung und Häufigkeit der Lachmöwe (Larus ridibundus) in Westböhmen in den Jahren 1997 und 1998

Erica 11: 21–28, 2003.

PDF (Schropfer2003_21-28)

Dvořák L., Bufka L. & Bytel J.

Netopýři na zimovištích západních Čech v letech 1992–2003 a aktualizace jejich rozšíření

Bats on winter roosts in West Bohemia in 1992–2003 and their current distribution

Erica 11: 29–73, 2003.

PDF (Dvorak_et_al2003_29-73)

Zelený L.

Mykoflóra lesního komplexu Farské skály (okres Plzeň-jih)

Mycoflora of the Farská skála (district Plzeň-jih)

Erica 11: 75–88, 2003.

PDF

Nesvadbová J. & Sofron J.

Druhý doplněk k flóře města Plzně

Zweiter Nachtrag zur Flora der Stad Plzeň (Pilsen), Westböhmen, Tschechische Republik

Erica 11: 89–103, 2003.

PDF (Nesvadbova_Sofron2003_89-103)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Společenstvo s Myosurus minimus L. u Dolního Vlkýše

Die Pflanzengesellschaft mit Myosurus minimus L. bei Dolní Vlkýš (Plzeň – Pilsen, Westböhmen)

Erica 11: 105–107, 2003.

PDF (Nesvadbova_Sofron2003_105-107)

Fenclová I.

RNDr. Luděk Hůrka, CSc. – 70 let

Erica 11: 109–113, 2003.

PDF (Fenclova2003_109-113)

Erica (10) 2002

Kail Jaroslav

Příspěvek k poznání mechů dolního toku řeky Střely

Beitrag zur Kenntnis der Bryoflora des Střela-Unterlaufes (Westböhmen)

Erica 10: 3–11, 2002.

PDF (Kail2002_3-11)

Půbal D. & Procházka F.

Botrychium multifidum (Pteridophyta) opět v České republice

Ein Wiederfund von Botrychium multifidum (Pteridophyta) in der Tschechischen Republik

Erica 10: 13–16, 2002.

PDF (Pubal_Prochazka2002_13-16)

Chocholoušková Z. & Pyšek A. †

Změny ruderální flory Plzně během posledních 35 let

Changes in the ruderal flora of the city of Plzeň during the last 35 years

Erica 10: 17–44, 2002.

PDF (Chocholouskova_Pysek2002_17-44)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře

Abriss der vegetationsverhältnissen des NSG Bažantnice bei Nekmíř (Kreis Pilsen-Nord)

Erica 10: 45–52, 2002.

PDF (Nesvadbova_Sofron2002_45-52)

Hadač E. & Andresová J. †

Rostlinná společenstva pasek Bukovských vrchů

Plant communities of clearings in the Bukovské vrchy hills (NE Slovakia)

Erica 10: 53–74, 2002.

PDF (Hadac_Andresova2002_53-74)

Hlaváč Čáp J.

Měkkýši PR Bystřice v Českém lese

Molluscs of Nature Reserve Bystřice in the Český les Mts.

Erica 10: 75–82, 2002.

PDF (Hlavac2002_75-82)

Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Čáp J.

Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů

Aquatic malacofauna of the Ostrov pond systemes and the Karlovy Vary kaolin flooded quarries

Erica 10: 83–95, 2002.

PDF (Dlouha-Timarova_Hlavac2002_83-95)

Dvořák L.

Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy

Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest

Erica 10: 97–106, 2002.

PDF (Dvorak2002_97-106)

Vysloužil D. & Rajchard J.

Orientační sledování druhového zastoupení vážek mokřadních biotopů Přešticka

The orientation monitoring of dragonflies and demselflies (Odonata) of marshes in the Prestice area (West Czech, Czech Republic)

Erica 10: 107–109, 2002.

PDF (Vyslouzil_Rajchard2002_107-109)

Kejval Z.

Nálezy Stenus kiesenwetteri ROSENHAUR, 1856 (Coleoptera: Staphylinidae) na území České republiky

Findings of Stenus kiesenwetteri in the territory of the Czech Republic

Erica 10: 111–114, 2002.

PDF (Kejval2002_111-114)

Němec F.

Ctenophthalmus congener (Siphonaptera, Ctenophthalmidae) v západních Čechách

Ctenophthalmus congener (Siphonaptera, Ctenophthalmidae) in Westböhmens

Erica 10: 115–120, 2002.

PDF (Nemec2002_115-120)

Řepa P.

Změny početnosti káně lesní (Buteo buteo) v zimním období v letech 1983–2001

Die Änderungen in der Zahl von Mäusebussarden (Buteo buteo) im Winter in den Jahren 1983–2001

Erica 10: 121–126, 2002.

PDF (Repa2002_121-126)

Schröpfer L.

Výběr hnízdícího prostředí, úspěšnost líhnutí a hustota lokální populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v jihozápadních Čechách v letech 1992–2001

Biotopauswahl, Schlupferfolg und Dichte der lokalen Population des Kiebitzes (Vanellus vanellus) im Südwestböhmen in den Jahren 1992–2001

Erica 10: 127–138, 2002.

PDF (Schropfer2002_127-138)

Kinská I.

Třetí dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Der dritte Nachtrag zu der botanischen Bibliographie der Stadt Plzeň (Pilsen)

Erica 10: 139–146, 2002.

PDF (Kinska2002_139-146)

Nesvadbová J., Pšenička J. & Vacík R. (eds)

Přírodovědecké muzeum Západočeského muzea v Plzni v letech 1996 (1997)–2001

Naturwissenschaftliches Museum des Westböhmischen Museums in Plzeň in den Jahren 1996 (1997)–2001

Erica 10: 147–164, 2002.

PDF (Nesvadbova_et_al2002_147-164)

Erica (9) 2001

Novák F. & Paulin P.

Feroaxinit ze svrchně proterozoických hornin od Mítova u Plzně

Ferroaxinite from upper Proterozoic of Mítov near Plzeň

Erica 9: 3–6, 2001.

PDF  (Novak_Paulin2001_3-6)

Baxová V.

Sinice a řasy horního toku řeky Úslavy

Algal flora of upper Úslava river

Erica 9: 7–19, 2001.

PDF (Baxova2001_7-19)

Kuberová M. & Lederer F. †

Sinice a řasy extrémně kyselých biotopů Plzeňska (Hromnické jezírko, Zelené jezírko Berk)

Algal flora of extreme acid biotopes in Pilsen region (Hromnické jezírko lake, Zelené jezírko Berk lake)

Erica 9: 21–26, 2001.

PDF (Kuberova_Lederer2001_21-26)

Timoranská M.

Příspěvek k mykoflóře lesa Spálená u obce Zbelíkov v okrese Písek

Beitrag zur Mykoflora des Waldes Spálená im Bezirk Písek

Erica 9: 27–42, 2001.

PDF (Timoranska2001_27-42)

Havlíček P.

Dodatek k výskytu některých druhů r. Alchemilla na Šumavě

Nachtrag zum Vorkommen von mancher von mancher Arten des Gattung Alchemilla im Böhmerwalde

Erica 9: 43–46, 2001.

PDF (Havlicek2001_43-46)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Příspěvek k poznání některých antropogenních bezlesí v severozápadní části Bavorského lesa

Beitrag zur Erkenntnis der Flora mancher antropogenen Waldlosigkeiten im nordwestlichen Teil des Bayerischen Waldes

Erica 9: 47–54, 2001.

PDF (Nesvadbova_Sofron2001_47-54)

Procházka F.

Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví)

Die Flora des Berges Svatobor bei Sušice [Oberes Otava (Wottawa)-Gebiet]

Erica 9: 55–68, 2001.

PDF (Prochazka2001_55-68)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Poznámky o vegetaci kamenných zídek v Chrástu u Plzně

Bemerkungen zur Mauernvegetation in der Gemeinde Chrást bei Pilsen

Erica 9: 69–71, 2001.

PDF (Nesvadbova_Sofron2001_69-71)

Mudra P. & Sladký J.

Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní aVidicemi na Domažlicku

Beitrag zur Kenntnis der Vegetation von amphibolitischen Streifen zwischen Hostouň und Vidice im Bezirk Domažlice

Erica 9: 73–86, 2001.

PDF (Mudra_Sladky2001_73-86)

Sofron J.

Druhý dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Zweiter Nachtrag zu der botanischen Bibliographie der Stadt Plzeň (Pilsen)

Erica 9: 87–93, 2001.

PDF (Sofron2001_87-93)

Kmochová E.

Přírůstek rukopisů za roky 1996–2000 v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni

Der Zugang der Handschriften in der Bibliothek der botanischen Abteilung des Westböhmischen Museums in Plzeň (Pilsen) in Jahren 1996–2000

Erica 9: 95–98, 2001.

PDF (Kmochova2001_95-98)

Hlaváč Čáp J.

Rabí a Prácheň – významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)

Castle ruins Rabí and Prácheň – important molluscan localities in the middle Otava region (Western Bohemia, Klatovy District)

Erica 9: 99–109, 2001.

PDF (Hlavac2001_99-109)

Houdek Z.

Měkkýši NPR Chejlava a okolí

Mollusca of the Chejlava´s wood and surroundings

Erica 9: 111–122, 2001.

PDF (Houdek2001_111-122)

Preisler J.

Dva nově zjištěné druhy všenek (Mallophaga, Trichodectidae) volně žijících masožravců na území České republiky

Zwei neu festgestellten Mallophagen-Arten (Mallophaga, Trichodectidae) bei frei lebenden Raubtieren auf dem Teritorium der ČR

Erica 9: 123–124, 2001.

PDF (Preisler2001_123-124)

Němec F.

Blechy (Siphonaptera) z hnízd některých ptačích druhů ze západních Čech

Flöhe (Siphonaptera) aus den Nestern von einigen Vogelarten aus Westböhmen

Erica 9: 125–161, 2001.

PDF (Nemec2001_125-161)

Němec F. & Preisler J.

Peromyscopsylla silvatica MEINERT (1896) (Siphonaptera, Leptopsyllidae) na území České republiky

Peromyscopsylla silvatica MEINERT (1896) (Siphonaptera, Leptopsyllidae) auf dem Teritorium der Tschechischen Republik

Erica 9: 163–174, 2001.

PDF (Nemec_Preisler2001_163-174)

Schröpfer L. & Růžek P.

Rozšíření a hnízdní hustota krkavce velkého (Corvus corax) v severovýchodní části okresu Domažlice a poznámky k hnízdní biologii tohoto druhu v západní části Čech

Verbreitung und Brutdichte des Kolkraben (Corvus corax) im nordöstlichen Teil des Ldkrs. Domažlice und Bemerkungen zur Brutbiologie dieser Art im westlichen Teil Tschechiens

Erica 9: 175–184, 2001.

PDF (Schropfer_Ruzek2001_175-184)

Mudra P.

Nové naleziště vstavače bledého (Orchis pallens L.) v Čechách

Neues Fundort von Blassen Knabenkraut (Orchis pallens L.) in Böhmen

Erica 9: 185–186, 2001.

PDF (Mudra2001_185-186)

Hlaváček R.

Jediný aktuální výskyt Typha shuttleworthii na území České republiky

Ein einziges aktuellen Vorkommen von Typha shuttleworthii auf dem Gebiet der Tschechischen Republik

Erica 9: 187, 2001.

PDF (Hlavacek2001_187)

Erica (8) 1999

Lederer F. & Zýval V.

Sinice a řasy v povodí Jilmového potoka u Mariánských Lázní (CHKO Slavkovský les)

Cyanobacteria and Algae in basin of the Jilmový potok brook near Mariánské Lázně (CHKO Slavkovský les)

Erica 8: 3–12, 1999.

PDF (Lederer_Zyval1999_3-12)

Pavlíčko A. & Procházka F.

Vratička heřmánkolistá [Botrychium matricariifolium (DÖLL) A. BRAUN] na Šumavě

Daisy-leaf moonwort [Botrychium matricariifolium (Döll) A. Braun] in Czech Bohemian Forest (Šumava Mts.)

Erica 8: 13–21, 1999.

PDF (Pavlicko_Prochazka1999_13-21)

Procházka F. & Kováříková J.

Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví

Wichtigere Neufunde in der Flora des tschechischen Böhmerwades und den höchsten Vorgebirgslagen

Erica 8: 23–74, 1999.

PDF (Prochazka_Kovarikova1999_23-74)

Čížek K. & Král M.

Příspěvek k rozšíření jarních efemerů a efemeroidů v okrese Klatovy

Beitrag zur Verbreitung der Frühlingsephemeren und Ephemeroiden im Landkreis Klatovy

Erica 8: 75–83, 1999.

PDF (Cizek_Kral1999_75-83) 1999_

Balátová-Tuláčková E. & Husáková J.

Příspěvek k poznání travinných společenstev Šumavy

Beitrag zur Kenntnis der Rasengesellschaften im Šumava-Gebirge

Erica 8: 85–92, 1999.

PDF (Balatova-Tulackova_Husakova1999_85-92)

Matějková I. & Nesvadbová J.

Změny ve vegetačních poměrech NPP Pastviště u Fínů po desetiletém řízeném obhospodařování

Chybí cizojazyčný název příspěvku

Erica 8: 93–119, 1999.

PDF (Matejkova_Nesvadbova1999_93-119)

Hadač E.

Některá druhotná společenstva rostlin v okolí Věšína v Brdech

Some secondary plant communities of the surrounding of Věšín village in Brdy mountains (Central Bohemia)

Erica 8: 121–125, 1999.

PDF (Hadac1999_121-125)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Dodatek k botanické bibliografii města Plzně

Nachtrag zu der botanischen Bibliographie der Stadt Plzeň (Pilsen)

Erica 8: 127–135, 1999.

PDF (Nesvadbova_Sofron1999_127-135)

Mergl M.

Malakofauna Hradišťského vrchu u Konstantinových Lázní

Malacofauna of Hradiště Hill near Konstantinovy Lázně

Erica 8: 137–139, 1999.

PDF (Mergl1999_137-139)

Fenclová I.

Příspěvek k poznání arachnofauny Brd

Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains.

Erica 8: 141–148, 1999.

PDF (Fenclova1999_141-148)

Němec F.

Funkce druhu Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG, 1880) (Siphonaptera, Ctenophthalmidae) v synuziích blech hnízd Talpa europaea L. 1758 a Microtus arvalis (PALLAS 1779)

Die Funktion von Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG, 1880) (Siphonaptera, Ctenophthalmidae) in Flöhensynusien von Talpa europaea L. 1758 und Microtus arvalis (PALLAS 1779)

Erica 8: 149–169, 1999.

PDF (Nemec1999_149-169)

Schröpfer L. & Vacík R.

Úspěšné hnízdění havrana polního (Corvus frugilegus) v Plzni v roce 1996

Erfolgreiche Brut der Saatkrähe (Corpus frugilegus) in Pilsen im Jahre 1996

Erica 8: 171–173, 1999.

PDF (Schropfer_Vacik1999_171-173)

Vacík R.

Něco málo o Františkovi

Erica 8: 175–176, 1999.

PDF (Vacik1999_175-176)

Fenclová I.

K životnímu jubileu preparátora zoologického oddělení Západočeského muzea v Plzni pana Erwina Gusta

Erica 8: 177, 1999.

PDF (Fenclova1999_177)

Erica (7) 1998

Míka F.

Mykoflóra přírodní rezervace Pučanka (Sušicko-horažďovické vápence)

Pilzflora des Naturschutzgebietes Pučanka (Kalksteingebiet zwischen Sušice und Horažďovice)

Erica 7: 3–16, 1998.

PDF (Mika1998_3-16)

Procházka F.

Ostřice Carex serotinaC. lepidocarpa na Šumavě nerostou

Die Seggen Carex serotina und C. lepidocarpa kommen nicht im Böhmerwald vor

Erica 7: 17–18, 1998.

PDF (Prochazka1998_17-18)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Doplněk k flóře města Plzně

Nachtrag zur Flora der Stad Plzeň (Westböhmen, Tschechische Republik)

Erica 7: 19–25, 1998.

PDF (Nesvadbova_Sofron1998_19-25)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997

Ergebnisse der floristischen Erforschung des nordwestlichen Böhmerwaldes und Bayerischen Waldes im Jahre 1997

Erica 7: 27–46, 1998.

PDF (Nesvadbova_Sofron1998_27-46)

Hlaváč J.

Měkkýši přírodní rezervace Jelení vrch u Habartic (okres Klatovy)

Molluscs of the nature reserve „Jelení vrch“ near Habartice village (Klatovy distrikt)

Erica 7: 47–52, 1998.

PDF (Hlavac1998_47-52)

Hlaváč J.

Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Velhartice u Sušice

Molluscs (Mollusca) of the castle ruin Velhartice near Sušice (SW Bohemia)

Erica 7: 53–60, 1998.

PDF (Hlavac1998_53-60)

Kejval Z.

Masařky podčeledi Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae)

Fleshflies of the subfamily Sarcophaginae of the Domažlice region

Erica 7: 61–67, 1998.

PDF (Kejval1998_61-67)

Němec F.

Imaga druhu Ctenophthalmus agyrtes s.l. (Siphonaptera, Ctenophthalmidae) v hnízdech a v srsti některých druhů drobných zemních savců

Die Imagines der Art Ctenophthalmus agyrtes s.l. (Siphonaptera, Ctenophthalmidae) in Nestern und im Haar Kleinsäugetierarten

Erica 7: 69–84, 1998.

PDF (Neme1998_69-84)

Preisler J.

Ektoparaziti veverky obecné (Sciurus vulgaris LINNÉ 1758) na území České republiky

Ektoparasiten von Eichhörnchen (Sciurus vulgaris LINNÉ 1758) in der Tschechischen Republik

Erica 7: 85–86, 1998.

PDF (Preisler1998_85-86)

Schropfer L.

Avifauna opuštěného vojenského cvičiště u Holýšova (jihozápadní Čechy)

Avifauna eines verlassenen Truppenübungsplatzes bei Holýšov (Südwestböhmen)

Erica 7: 87–97, 1998.

PDF (Schropfer1998_87-97)

Erica (6) 1997

Lederer F.

Řasová flora šumavských rašelinišť

Algal flora of peat bogs in the Šumava Mts.

Erica 6: 3–14, 1997.

PDF (Lederer1997_3-14)

Novotný M.

Příspěvek k mykoflóře šumavských rašelinišť

A note about fungal flora of peat bogs in the Šumava Mts.

Erica 6: 15–18, 1997.

PDF (Novotny1997_15-18)

Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J.

Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě

Beitrag zur Erkenntnis der Flora der Umgebung der Gemeinde Javorná (Seewiesen, Böhmerwald)

Erica 6: 19–27, 1997.

PDF (Matejkova_et_al1997_19-27)

Sofron J.

Několik poznámek k bioindikaci oreofytika Brd

Einige Bemerkungen zur Bioindikation des Oreophytikums des Brdywaldes

Erica 6: 29–38, 1997.

PDF (Sofron1997_29-38)

Čížek K. & Sofron J.

Habr (Carpinus betulas L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu

Die Hainbuche (Carpinus betulas L.) und Fragmente der Hainbuchenwälder im Planitzer Kamm (Südwestböhmen)

Erica 6: 39–41, 1997.

PDF (Cizek_Sofron1997_39-41)

Pivoňková L.

Vegetace přírodní rezervace Pomezní rybník (okres Cheb)

Vegetation des Naturschutzgebietes Pomezní rybník (Bezirk Cheb)

Erica 6: 43–47, 1997.

PDF (Pivonkova1997_43-47)

Matějková I.

Nové poznatky o as. Scirpo-Caricetum brizoidis KUČERA, JIRÁSEK et VIŠŇÁK 1994 v Českém lese a Plánickém hřebeni

New knowledges about ass. Scirpo-Caricetum brizoidis KUČERA, JIRÁSEK et VIŠŇÁK 1994 in Český les and Plánický hřeben Ridge

Erica 6: 49–56, 1997.

PDF (Matejkova1997_49-56)

Bílý H. & Sofron J.

Vegetace významného krajinného prvku „Na vápenici“ u Těškova

Die Vegetation des bezeichnenden Landschaftselementes „Na vápenci“ bei der Gemeinde Těškov (Holoubkauer Brdywaldvorland, Westböhmen)

Erica 6: 57–60, 1997.

PDF (Bily_Sofron1997_57-60)

Páník J.

Vodní měkkýši (Mollusca) dolního toku řeky Úslavy

Water molluscs in the down stream of Úslava river (West Bohemia)

Erica 6: 61–66, 1997.

PDF (Panik1997_61-66)

Sloup R.

Stručný přehled stavu malakofauny v připravované rezervaci Čepičná-Chanovec (okr. Klatovy)

Brief summary of malakofauna state in a bling-prepared reservation Čepičná-Chanovec

Erica 6: 67–72, 1997.

PDF (Sloup1997_67-72)

Kraft J., Němec F. & Nesvadbová J.

Odborná činnost pracovníků přírodovědeckých oddělení Západočeského muzea v Plzni v letech 1992–1996

Erica 6: 73–81, 1997.

PDF (Kraft_et_al1997_73-81)

Erica (5) 1996

Fediuk F. & Fediuková E.

Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzivního shluku u Mladotic, západní Čechy

Contribution to the petrografy and mineralogy of main types of the gabbronoritic to quartz dioritic plutonites of the Mladotice intrusive cluster, W-Bohemia

Erica 5: 3–19, 1996.

PDF (Fediuk_Fediukova1996_3-19)

Mergl M.

Spodní ordovik v příležitostných odkryvech na trase dálnice D5 u Mýta a Ejpovic (západní Čechy)

Lower Ordovician in temporary outcrops along highway D5 near Mýto and Ejpovice (West Bohemia)

Erica 5: 21–26, 1996.

PDF (Mergl1996_21-26)

Seidl R.

Několik příležitostných lokalit spodního ordovíku v okolí Rokycan – III.

Some occasional Lower Ordovician localities in the Rokycany area

Erica 5: 27–29, 1996.

PDF (Seidl1996_27-29)

Sýkorová K. & Vondráček M.

Baeomyces placophyllus a Hookeria lucens v západních Čechách

Baeomyces placophyllus und Hookeria lucens in Westböhmen

Erica 5: 31–34, 1996.

PDF (Sykorova_Vondracek1996_31-34)

Sýkorová K. & Vondráček M.

Lišejníky přírodního parku Valcha na Tachovsku

Die Flechten des Naturparks-Valcha bei Tachau (Westböhmen)

Erica 5: 35–37, 1996.

PDF (Sykorova_Vondracek1996_35-37)

Nevečeřal Petr †

Lazurový vrch u Michalových hor

The lazurový hill (Lazurberg) Nera Michalovy Hory (Michelsberg), West Bohemia

Erica 5: 39–43, 1996.

PDF (Neveceral1996_39-43)

Světlíková M.

Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zelenského potoka u Hojsovy Stráže

Floristic outline of vegetation of permanent grass growth in the Zelenský Stream basin near Hojsova Stráž

Erica 5: 45–50, 1996.

PDF (Svetlikova1996_45-50)

Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M.

Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý – Šumava)

Bemerkungen zu der Vegetation und Flora des nordwestlichen Teils des Künischen Gebirges (Berggruppe des Ossers, Böhmerwald)

Erica 5: 51–108, 1996.

PDF (Matejkova_et_al1996_51-108)

Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M.

Vegetace vrchoviště Javoří vrch (Šumavské pláně)

Die vegetation des Hochmoores Javoří vrch (Hochebenen von Böhmerwald)

Erica 5: 109–117, 1996.

PDF (Nesvadbova_et_al1996_109-117)

Suchý J.

Chrobáci (Coleoptera, Scarabaeoidea, Geotrupidae) v západních Čechách

Die Mistkäfer (Coleoptera, Scarabaeoidea, Geotrupidae) Westböhmens

Erica 5: 119–122, 1996.

PDF (Suchy1996_119-122)

Kejval Z.

Příspěvek k faunistice tesaříkovitých (Coleoptera, Cerambycidae) okresu Domažlice

Contribution to the knowledge about distribution of Cerambycidae in Domažlice district

Erica 5: 123–132, 1996.

PDF (Kejval1996_123-132)

Němec F., Sofron J., Šandová M. & Turková H.

Příspěvek k poznání přírodních poměrů připravované přírodní rezervace Kamenec u Radnic

Beitrag zur Kenntnis der Natur des vorbereiteten Naturschutzgebietes kamenec bei Radnice

Erica 5: 133–140, 1996.

PDF (Nemec_et_al1996_133-140)

Schröpfer L.

Průtah orlovce říčního Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758) územím západních Čech

Migration of ospreys Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758) across West Bohemia

Erica 5: 141–148, 1996.

PDF (Schropfer1996_141-148)

Schröpfer L.

Hnízdění potápky rudokrké Podiceps grisegena (BODDARET, 1783) na Plzeňsku v roce 1994

Breeding of Red-necked Grebe Podiceps grisegena (BODDARET, 1783) in the Plzeň region in 1994

Erica 5: 149–151, 1996.

PDF (Schropfer1996_149-151)

Brož K.

Bobr evropský (Castor fiber LINNAEUS, 1758) na Chebsku

Beaver (Castor fiber LINNAEUS, 1758) in the Cheb region

Erica 5: 153–154, 1996.

PDF (Broz1996_153-154)

Palová I.

Přírůstek rukopisů za rok 1995 v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni

Der Zugang der Handschriften im Jahre 1995 in der Bibliothek der botanischen Abteilung des Westböhmischen Museums in Plzeň (Pilsen)

Erica 5: 155–157, 1996.

PDF (Palova1996_155-157)

Nesvadbová J. & Němec F.

Přírodovědecké muzeum Západočeského muzea v Plzni v letech 1991–1995

Naturwissenschaftliches Museum des Westböhmischen Museums in Plzeň in den Jahren 1991-1995

Erica 5: 159–166, 1996.

PDF (Nesvadbova_Nemec1996_159-166)

Erica (4) 1995

Nevečeřal P.

Doplněk k bryoflóře fytogeografického okresu Slavkovský les

The Appendix to the bryophyt flora of the phytogeographical district Slavkov Forest

Erica 4: 3–8, 1995.

PDF (Neveceral1995_3-8)

Nevečeřal P.

Vegetace přírodní rezervace Údolí Teplé

The vegetation of the natural reservation „The valley of the river Teplá“

Erica 4: 9–19, 1995.

PDF (Neveceral1995_9-19)

Mudra P.

Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů

Das floristische Material zur Flora des südwestlichen Teiles des Tepler Berglands

Erica 4: 21–26, 1995.

PDF (Mudra1995_21-26)

Pivoňková L.

Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary)

Eine interessante Lokalität bei Toužim (Kreis Karlovy Vary)

Erica 4: 27–29, 1995.

PDF (Pivonkova1995_27-29)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Příspěvek k poznání květeny Železnorudska

Beitrag zur Erkenntnis der Flora der Umgebung von Železná Ruda (Böhmerwald)

Erica 4: 31–45, 1995.

PDF (Nesvadbova_Sofron1995_31-45)

Skalický V. †

Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území

Additions to the flora of the western part of the Šumava Plains and adjacent areas

Erica 4: 47–59, 1995.

PDF (Skalicky1995_47-59)

Kirschnerová L.

Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu Epilobium nutansSedum villosum

Contribution to the flora of the Srní vicinity, and notes on the occurrence of Epilobium nutans and Sedum villosum

Erica 4: 61–71, 1995.

PDF (Kirschnerova1995_61-71)

Mergl M.

Malakofauna údolí Úslavy mezi Božkovem a Lobzy v Plzni

Freshwater molluscs of Úslava valley between Božkov and Lobzy, Plzeň

Erica 4: 73–75, 1995.

PDF (Mergl1995_73-75)

Suchý J.

Slunéčka (Coleoptera, Coccinelidae) ruderálu v intravilánu města Plzně

Marienkäfer (Coccinelidae) vom Ruderalgebiet in der Stadt Pilsen

Erica 4: 77–93, 1995.

PDF (Suchy1995_77-93)

Němec F.

Poznámky k rozšíření druhu Amalaraeus penicilliger s.l. (Siphonaptera, Ceratophyllidae) v České republice

Bemerkungen zur Verbreitung der Art Amalaraeus penicilliger s.l. (Siphonaptera, Ceratophyllidae) v České republice

Erica 4: 95–101, 1995.

PDF (Nemec1995_95-101)

Schröpfer L.

Hnízdní rozšíření racka chechtavého Larus ridibundus Linnaeus, 1766 v západních Čechách v letech 1985 až 1988

Das Brüten der Lachmöwe Larus ridibundus Linnaeus, 1766 in Westböhmen in den Jahren 1985 bis 1988

Erica 4: 103–116, 1995.

PDF (Schropfer1995_103-116)

Mlnáříková J.

Soupis rukopisů se zoologickou tématikou uložených v knihovně oddělení zoologie Západočeského muzea v Plzni

Erica 4: 117–121, 1995.

PDF (Mlnarikova1995_117-121)

Erica (3) 1994

Pilát A.

Bazidiomycety okolí Konstantinových Lázní v západních Čechách

Basidiomyceten der Umgebung von Konstantinsbad in Westböhmen

Erica 3: 3–21, 1994.

PDF (Pilát1994_3-21)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu

Beitrag zur Erkenntnis der Flora des westlichen Teils der Böhmerwalder Hochebenen und des südöstlichen Teils des Künischen Gebirges.

Erica 3: 23–37, 1994.

PDF (Nesvadbova_Sofron1994_23-37)

Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M.

Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně)

Moore und vernässte Fichtenwälder bei der Gemeinde Nová Hůrka (Neuhürken, Böhmerwalder Hochebenen)

Erica 3: 39–51, 1994.

PDF (Nesvadbova_et_al1994_39-51)

Kučera T.

Nová rostlinná společenstva jižní části Českého lesa

The new findings of Plant Communities in the southern part of Český les region (West Bohemia)

Erica 3: 53–58, 1994.

PDF (Kucera1994_53-58)

Němec F.

Dosud známé nálezy druhu Typhloceras poppei Wagner, 1903 (Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) v České republice

Bisher bekannte Funde der Art Typhloceras poppei Wagner, 1903 (Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) in der Tschechischen Republik

Erica 3: 59–61, 1994.

PDF (Nemec1994_59-61)

Dirlbek K.

Doplněk k výskytu krasců (Buprestidae, Col.) na Plzeňsku

Beitrag zum Vorkommen der Prachtäfer (Buprestidae, Col.) in der Umgebung von Pilsen

Erica 3: 63–64, 1994.

PDF (Dirlbek1994_63-64)

Jäger D., Brož K. & Karlíček J.

Jeřáb popelavý, Grus grus (L.), na Chebsku

The crane, Grus grus (L), na Chebsku

Erica 3: 65–68, 1994.

PDF (Jager1994_65-68)

Řepa P.

Složení hnízdní ptačí synuzie a jeho změny v příměstské zahrádkářské kolonii

Composition of breeding bird synusium and its changes in suburb garden

Erica 3: 69–78, 1994.

PDF (Repa1994_69-78)

Sýkorová K. & Pivoňková L.

Soupis rukopisů s botanickou tématikou uložených v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea a v Českém ústavu ochrany přírody v Plzni

Erica 3: 79–84, 1994.

PDF

Erica (2) 1993

Seidl R.

Několik příležitostných lokalit spodního ordoviku v okolí Rokycan. II.

Some occasional Lower Ordovician localities in the Rokycany area. II.

Erica 2: 3–6, 1993.

PDF (Seidl1993_3-6)

Čížek K. & Král M.

Příspěvek k rozšíření rostlin z čeledi Apiaceae na Klatovsku

Beitrag zur Verbreitung der Doldengewächse in der Umgebung von Klatovy

Erica 2: 7–14, 1993.

PDF (Cizek_Kral1993_7-14)

Kučera T.

Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech

The development of the flora and vegetation in the Kohoutov Natural Reserve in the course of 15 years

Erica 2: 15–30, 1993.

PDF (Kucera1993_15-30)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě

Beitrag zur Kenntnis der Vegetation und Flora des Künischen Gebirges im Šumava-Gebirge (Böhmerwald)

Erica 2: 31–41, 1993.

PDF (Nesvadbova_Sofron1993_31-41)

Těťál I.

Příspěvek k poznání výskytu tesaříků (Col., Cerambycidae) v širším okolí Plzně

Beitrag zur Erkenntnis des Vorkommens von Bockkäfer (Col., Cerambycidae) in der weiten Umgebung von Plzeň (Pilsen)

Erica 2: 43–46, 1993.

PDF (Tetal1993_43-46)

Němec F.

Srstní siphonapterium hraboše mokřadního [Microtus agrestis (Linné, 1761)] z České republiky

Das Haarsiphonapterium der Erdmaus [Microtus agrestis (Linné, 1761)] in der Tschechischen Republik

Erica 2: 47–51, 1993.

PDF (Nemec1993_47-51)

Němec F.

Blechy drobných savců (Insectivora, Rodentia) národní přírodní rezervace Chejlava

Die Flöhe der Erdsäugetiere (Insectivora, Rodentia) des Nationalnaturschutzgebietes Chejlava

Erica 2: 53–58, 1993.

PDF (Nemec1993_53-58)

Jäger D.

Hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus L.) v západních Čechách

Zum Brutvorkommen des Waldwasserläufers (Tringa ochropus L.) im Westböhmen

Erica 2: 59–62, 1993.

PDF (Jager1993_59-62)

Bufka L.

Pozorování hýla rudého (Carpodacus erythrinus Pallas 1770) v severozápadní části Šumavy

Beobachtungen des Karmingimpels (Carpodacus erythrinus Pallas 1770) im nordwestlichen Böhmerwald

Erica 2: 63–64, 1993.

PDF (Bufka1993_63-64)

Řepa P.

Změny ve složení hnízdícího ptactva v malém městě Tachově během delšího časového období

The changes in the composition of the breeding birds synusia in the little Down Tachov during Langer time period

Erica 2: 65–82, 1993.

PDF (Repa1993_65-82)

Šedo I.

Bibliografický rozpis časopisu „Zprávy muzeí Západočeského kraje“.

Bibliographic specification of the journal „Zprávy muzeí Západočeského kraje“ (Reports form Westbohemian Museums).

Erica 2: 83–109, 1993.

PDF (Sedo1993_83-109)

Hanzal V.

Založení České společnosti pro ochranu netopýrů

The Czech Bat Conservation Trust was established

Erica 2: 111–112, 1993.

PDF (Hanzal1993_111-112)

Red.

RNDr. Luděk Hůrka, CSc. šedesátiletý

Erica 2: 113, 1993.

PDF (Red. 1993_113)

Němec F.

Josef Suchý – sedmdesátiletý

Erica 2: 115–116, 1993.

PDF (Nemec1993_115-116)

Erica (1) 1992

Seidl R.

Několik příležitostných lokalit spodního ordoviku v okolí Rokycan

Some occasional Lower Ordovician localities in the Rokycany area

Erica 1: 5–8, 1992.

PDF (Seidl1992_5-8)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Vegetace státní přírodní rezervace Holina ve Slavkovském lese

Die Vegetation des NSG Holina im Slavkovský les (Kaiserwald)

Erica 1: 9–15, 1992.

PDF (Nesvadbova_Sofron1992_9-15)

Nesvadbová J. & Sofron J.

Svobodova niva

Svobodova niva-Flur im Böhmerwald

Erica 1: 17–20, 1992.

PDF (Nesvadbova_Sofron1992_17-20)

Dyk V.

Profiloví ohrožovatelé lokalit perlorodky říční

Profilfaktoren der Bedrohung der Flussperimuschellokalitäten

Erica 1: 21–38, 1992.

PDF (Dyk1992_21-38)

Bufka L.

Poznámky k avifauně státní přírodní rezervace Chejlava

Remarks to the Avifauna of the national nature Reservation „Chejlava“

Erica 1: 39–47, 1992.

PDF (Bufka1992_39-47)

Schröpfer L.

Záznamy kroužkovatele Václava Lukáše

Die Notierungen des Beringers Václav Lukáš

Erica 1: 49–53, 1992.

PDF (Schropfer1992_49-53)

Němec F. & Sofron J.

Odborná činnost pracovníků přírodovědných oddělení Západočeského muzea v Plzni v letech 1986–1991

Wissenschaftliche Tätigkeit der Arbeitern der naturwissenschaftlichen Abteilungen des Westböhmischen Museums in Plzeň in den Jahren 1986-1991

Erica 1: 55–63, 1992.

PDF (Nemec_Sofron1992_55-63)

 

Neperiodické publikace

Najdete je v našem e-shopu nebo v muzejní prodejně.