Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Oddělení záchranných archeologických výzkumů

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

Co děláme

• provádíme záchranné archeologické výzkumy na území Plzeňského kraje
• provádíme laboratorní ošetření získaných nálezů (mytí, lepení, rekonstruování původních tvarů), kresebnou dokumentaci a vědecké vyhodnocení
• získané informace prezentujeme veřejnosti formou výstav, přednášek a publikací vedeme archiv nálezových zpráv o archeologických výzkumech prováděných na území západních a jižních Čech
• provádíme systematický průzkum krajiny, pravěkého a středověkého osídlení a dokumentaci nemovitých památek
• poskytujeme metodickou a odbornou pomoc dalším archeologickým pracovištím Plzeňského kraje
• nevytváříme vlastní sbírkový fond, ale nálezy získané archeologickými výzkumy jsou předávány do sbírek oddělení prehistorie, oddělené starších dějin nebo regionálním muzeím

Naše výzkumy přinášejí nejen zásadní poznatky ke studiu regionálních dějin (historická jádra měst, sakrální stavby a jejich areály), ale často přispívají k pochopení základních historických etap naší minulosti v širším kontextu (proces kolonizace Čech prvními zemědělci, genetické souvislosti mezi pravěkým osídlením Čech a horního Podunají, sídelní a kulturní proměny středověké společnosti atd.)