Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Badatelna NMP

Badatelna NMP

UPOZORNĚNÍ

Na základě rozhodnutí ředitele ZČM č. 8/2013 o generální inventarizaci podsbírky etnografické, sbírky Západočeského muzea v Plzni, bude s účinností od 3. března 2014 až do odvolání omezena přístupnost sbírek Národopisného muzea Plzeňska pro případné badatele, kteří se ke studiu sbírkových fondů národopisného oddělení přihlásili po 3. březnu 2014.

Badatelům, kteří se ke studiu sbírek přihlásili před tímto datem, budou sbírkové fondy Národopisného muzea Plzeňska zpřístupňovány na základě rozhodnutí vedoucího národopisného oddělení.

Současně s tímto budou z provozních důvodů omezeny také zápůjčky sbírkových předmětů mimo ZČM, participace pracovníků národopisného oddělení na přípravě výstav a stálých expozic pro externí instituce a další poskytované služby.

Veškeré výjimky uděluje ředitel ZČM na základě písemné žádosti.


Počátky tvorby sbírek Národopisného muzea Plzeňska překračují o mnoho let samotné zpřístupnění muzea širší veřejnosti a formální založení (v roce 1918) dokonce o několik desítek let. Základní sbírkový korpus pochází ze sbírky Ladislava Lábka (zakladatele muzea) a sbírky, shromažďované po dlouhá léta Kroužkem přátel starožitností pro Plzeň a okolí. Do současnosti se národopisnému oddělení Západočeského muzea v Plzni podařilo shromáždit rozsáhlý sbírkový fond, dokumentující život obyvatel Plzně a širšího Plzeňska. Národopisné muzeum Plzeňska zpřístupňuje své sbírky nejen skrze stálé expozice a krátkodobé výstavy, ale také badatelům z řad odborné i laické veřejnosti.

Badatelské návštěvy je možno hlásit na tel. číslech: 378 370 201, 378 370 206, nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Národopisné oddělení poskytuje v souladu s Badatelským řádem Západočeského muzea v Plzni ze dne 20. 9. 2013 své služby za níže uvedených podmínek.

I. Obecné podmínky

1) Badatelské návštěvy:
- Národopisné muzeum Plzeňska: středa 9.00 – 15.00 hod.
- ostatní odborná oddělení umožňují přístup badatelům po předchozí domluvě (přehled oddělení)

2) Podmínkou poskytování informací badatelům je úplně vyplněná Žádost o konzultaci / předložení sbírkových předmětů, doručená na jednotlivá oddělení Západočeského muzea v Plzni (dále jen ZČM), prostřednictvím e-mailu, České pošty (popř. dalších firem) či vyplněná osobně při první návštěvě oddělení.

3) Kurátoři sbírek a další pracovníci oddělení odpovídají na badatelské dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení Žádosti o konzultaci / předložení sbírkových předmětů, a to na e-mailovou či poštovní adresu, osobně při další badatelské návštěvě, popř. na další uvedený kontakt badatele.

4) Preferovaným způsobem komunikace pracovníků odborných oddělení s badateli je elektronická pošta.

5) Podmínkou k poskytnutí požadovaných informací, popř. předložení sbírkových předmětů je úplně a pravdivě vyplněný Badatelský list.

6) Badatel je po dobu své návštěvy na odborných odděleních ZČM povinen, řídit se Badatelským řádem ZČM a dbát pokynů služby v badatelně.

II. Poskytované služby

1) Konzultace k předmětům, které nejsou součástí sbírkového fondu ZČM, nebo nejsou nabízeny jako možná akvizice, se neposkytují. Výjimku tvoří poskytování odborné pomoci a služeb vlastníkům / správcům sbírek zapsaných v CES, a to na základě přílohy č. 5 vyhlášky č. 257/2000, kterou se provádí odst. 1, § 10 zákona č. 122/2000 Sb.

2) Kurátoři a další pracovníci odborných oddělení ZČM nejsou oprávněni se vyslovovat k tržním cenám předmětů a provádět finanční odhady předmětů kulturní hodnoty, ani vystavovat odborná vyjádření pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

3) Kurátoři a další pracovníci odborných oddělení poskytují informace, předkládají sbírkové předměty a umožňují nahlížení do dokumentace sbírkových fondů ZČM v Plzni, pouze za konkrétně stanoveným účelem se zřetelně definovaným výstupem (kupř. výstava, příprava publikace, odborná studie, disertační práce, obecní kronika atp.).

4) Nahlížení do evidenčních záznamů sbírek a další interní dokumentace se nepovoluje.

5) Badatel získává informace samostatně z dokumentace, sbírkových předmětů a dalších materiálů předložených kurátorem. Požaduje-li badatel tuto činnost po kurátorech či jiných pracovnících odborných oddělení, jedná se o rešeršní službu.

6) Poskytování rešerší, vztahujících se ke sbírkovým fondům ZČM je placenou službou.

7) Konečná cena rešerše se řídí náročností zpracování. Odbornou a časovou náročnost rešerše stanoví kurátor sbírky. Zpracovaná rešerše je badatelům po zaplacení stanoveného poplatku poskytována písemnou formou. Výše stanoveného poplatku není závislá na výsledku rešerše, ale na náročnosti jejího zpracování.

8) Na informace obsažené v rešerších se vztahují autorská a reprodukční práva ZČM v Plzni.

III. Předkládání sbírkových předmětů badatelům

1) ZČM si vyhrazuje právo, odmítnout předložení požadovaných sbírkových předmětů s ohledem na bezpečnost a fyzický stav sbírkového fondu. O tom, zda bude sbírkový předmět badateli předložen, rozhoduje kurátor sbírky, v odůvodněných případech ředitel ZČM.

2) Požadované sbírkové předměty budou na základě posouzení kurátora předloženy badateli nejdříve 7 pracovních dní po obdržení Žádost o konzultaci / předložení sbírkových předmětů. V případě, že jsou požadované sbírkové předměty uloženy v externích depozitářích, popř. bude-li příprava předmětů vyžadovat náročnější manipulaci, je standardní lhůta pro vyřízení požadavku 30 pracovních dní. V odůvodněných případech může kurátor sbírky tuto lhůtu po konzultaci s badatelem prodloužit.

3) Maximální počet sbírkových předmětů, předkládaných za jednu badatelskou návštěvu je 10 kusů.

Veškeré výjimky z výše uvedených pravidel udělují vedoucí odborných oddělení, popř. ředitel ZČM.

Badatelský řád, formulář žádosti o konzultaci a ceníky poskytovaných služeb naleznete v sekci Dokumenty