Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Vědecká práce (botanika)

Vědecká práce

Průzkum regionální flóry a vegetace  

Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko, Český les, Slavkovský les, Rokycansko, Plánický hřeben, Šumava, Český kras atd. – desítky dílčích lokalit (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Fytocenologické snímky pro Českou národní fytocenologickou databázi – Plzeňsko (O. Peksa, S. Pecháčková).

Terénní průzkum, založení trvalých ploch ke sledování vegetace, fotodokumentace a management bývalého VVP na Šlovickém vrchu u Dobřan (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Monitoring populace Spiranthes spiralis na NPP Pastviště u Fínů – dlouhodobý projekt, jehož hlavním řešitelem je J. Brabec z Muzea Cheb (I. Matějková).

Terénní průzkum a fotodokumentace lokalit se zanikajícím typem vegetace na Plzeňsku – především vřesovišť (S. Pecháčková, O. Peksa).

Fotodokumentace ohroženého druhu Radiola linoides a sledování efektu managementu na lokalitě, ve spolupráci s ČBS a LB Minerals (S. Pecháčková).

Květena Brd – společný projekt Hornického muzea Příbram (R. Hlaváček), ZČM a dalších institucí – úprava rukopisu komentářů k nalezeným druhům (S. Pecháčková, J. Sofron). 

Průzkum lichenoflóry (O. Peksa) 

Cílený či příležitostný lichenologický průzkum, především na území západních Čech. Výzkum epifytických lišejníků v oblasti Labských pískovců (dlouhodobý projekt ve spolupráci s lichenology z PřF UK v Praze a NM; podporován Správou NP České Švýcarsko).

Výzkum lišejníků středoevropských doubrav – západní Čechy (spolupráce s PřF UK a NM).

Výzkum lišejníků starých porostů Českého lesa (spolupráce s PřF UK v Praze, BÚ AV ČR, NM; podporován AOPK ČR).

Výzkum lišejníků na starých listnáčích v oblasti Modravských slatí (spolupráce s PřF UK v Praze, AV ČR, NM). 

Studium symbiotických řas – fotobiontů lišejníků (O. Peksa) 

Výzkum zaměřený především na genetickou diverzitu a environmentální preference fotobiontů lichenizovaných rodů Cladonia, LeprariaStereocaulon a saxikolních společenstev korovitých lišejníků (spolupráce s Algal speciation & evolution lab na PřF UK v Praze). 

Rhizologie (S. Pecháčková) 

Výzkum lučních společenstev – mezidruhové vztahy nad zemí i pod zemí, obsazování půdního prostoru (dlouhodobý projekt ve spolupráci s BÚ AV ČR); vnitrodruhová variabilita kořenových systémů, srovnávací morfologie kořenů lučních druhů (spolupráce s PřF JU)

PlantRoots – fotogalerie podzemních orgánů rostlin, přístupná na webu ZČM: příprava vzorků, lokalizace, popis a focení (S. Pecháčková).

Ukončené granty 

  • GP13-39185P - Představují lišejníková společenstva ekologické gildy založené na lokálně adaptovaných fotobiontech? (2013–2015, GA0 – GAČR)
  • UU ZČM 06/2011: Vřesoviště – ohrožený biotop Plzeňska: mezioborová studie diverzity organismů (2011–2013, interní projekt ZČM)
  • UU ZČM 01/2010 – Fytocenologická studie acidofilních borů Plzeňska (2010, interní projekt ZČM)
  • DE07P04OMG001 – Změny ve složení a struktuře flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného floristického průzkumu (2007–2010, MK0/DE)
  • RK99P03OMG021 – Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin - základ studia variability lučních druhů (1999–2001, MK0/RK)
  • KZ97P01OMG099 – Květena Brd (1997–2001, MK0/RK, řešitel R. Hlaváček, HOMP Příbram)
  • KK96M05BP133 – Flóra a vegetace města Plzně (1996–1996, MK0/KK)