Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Historie oddělení

Základ vědeckého Centra Paleobiodiversity při Západočeském muzeu položil už Cyril Purkyně (později čestný profesor Českého vysokého učení technického v Praze a University Karlovy v Praze, ředitel Státního geologického ústavu Československé republiky), který v roce 1897 dal vzniknout mineralogicko-geologickému oddělení při Historickém muzeu v Plzni. Za jeho působení vznikly odborné práce zabývající se permokarbonem nebo kvartérními terasami řeky Mže.

Mezi nejvýznamnější vědecké práce Cyrila Purkyně patří:
1) zpracování nové geologické mapy zastupitelského okresu plzeňského vydané v roce 1910
2) Geologie okresu plzeňského (1913)

Po odchodu Cyrila Purkyně do Prahy v roce 1908 převzal správu sbírek významný geolog Rudolf Sokol, který zde jako nehonorovaný pracovník působil až do roku 1922. V roce 1923 se správcem sbírek stal významný badatel Bohdan Bayer. Jeho výzkumná a vědecká činnost směřovala výhradně na Plzeňskou uhelnou pánev. Mezi jeho významné vědecké publikace patří především práce věnující se zpracování karbonské flóry mezi Třemošnou a Zálužím u Plzně. Po jeho odchodu v roce 1951 v muzeu nepracoval žádný geolog až do roku 1965 (s výjimkou několikaměsíčního působení Anny Horákové).

V roce 1965 nastoupil do muzea paleontolog Jaroslav Kraft. V rámci reorganizace byl však v roce 1974 propuštěn. Geologické oddělení bylo zrušeno a sbírky administrativně spravovali pracovníci jiných oddělení. V souladu s tehdejší výhledovou koncepcí, která nepočítala s obnovením práce v oboru geologických věd, byla mineralogická a petrografická sbírka předána muzeu ve Stříbře. S návratem Jaroslava Krafta v roce 1994 bylo nově zřízeno geologicko-paleontologické oddělení. Za jeho působení došlo k nárůstu vědecké aktivity oddělení (později Centra Paleobiodiversity). Začátkem roku 1995 nastoupila na poloviční úvazek dokumentátorka Eva Kmochová. Od roku 1996 pracuje na oddělení Josef Pšenička, fytopaleontolog specializovaný na flóru permokarbonu. Vzhledem k obsahu sbírkového fondu a odbornému zaměření byl v roce 2000 název geologicko-paleontologické oddělení změněn na paleontologické oddělení. Od té doby je oddělení rozděleno na paleozoologickou a paleobotanickou sekci. V roce 2000 nastoupila do oddělení zoopaleontoložka Zdeňka Brabcová, která zde pracovala do roku 2007.

V roce 2014 došlo k významnému počinu. Spojením paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni a Muzea Dr. Horáka v Rokycanech vzniklo Centrum Paleobiodiversity. Tato událost je naplněním snahy pracovníků Josefa Pšeničky, Petra Krafta a Jaroslava Krafta (in memoriam) o vytvoření přírodovědného vědeckého centra v Plzeňském kraji. V současné době v Centru pracují tito pracovníci: Josef Pšenička, Jaroslav Kraft, Jan Bureš, Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová, Lucie Pšeničková a František Tichávek.

Významné práce z rané historie Centra 

  • Purkyně, C. 1904. Kamenouhelné pánve u Mirošova a Skořice a jejich nejbližší okolí. Rozpravy Čes. Akad., 13, 29. Praha
  • Purkyně C. 1912. Terasy Mže a Vltavy mezi Touškovem u Plzně a Prahou. Sborník české společnosti zeměvědné, Praha, 18, 73–89
  • Purkyně, C. 1910 - zpracování nové geologické mapy zastupitelského okresu plzeňského 
  • Purkyně, C. 1913 - Geologie okresu plzeňského
  • Bayer, B. 1926. Naleziště permokarbonské flory na Orlíku u Plzně. Sborník Městského historického muzea v Plzni, sv. X, 1-5, Plzeň