Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Archeologie západních Čech

Poslání časopisu 

Časopis „Archeologie západních Čech“ (AZČ) je časopisem recenzovaným a uveřejňuje původní práce z pravěké, středověké a novověké archeologie, a to především z regionu západních Čech (území Plzeňského a Karlovarského kraje). Přijímá také příspěvky ze sousedních oblastí vztahující se k zájmovému území prostorově či kulturně. Cílem je především rychlé publikování výsledků nových výzkumů s důrazem zejména na materiálové studie, ale zveřejňuje také teoretické příspěvky nadregionálního významu.

Pravidelným odběratelem časopisu jsou vědecké archeologické i jiné instituce v České republice (archeologické ústavy, ústavy archeologické památkové péče, územní pracoviště památkového ústavu, centrální, krajská i regionální muzea, univerzity i veřejné knihovny). Rovněž je předmětem národní i mezinárodní výměny publikací. Žádosti o výměnu vyřizuje knihovna Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Postupem času se časopis rozšířil o řadu supplement s vlastní grafickou úpravou, kde jsou zveřejňovány rozsáhlejší monografické studie nebo publikovány příspěvky z archeologických konferencí konaných v západních Čechách.

Historie časopisu

Časopis navazuje na neperiodicky vydávaný „Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada historie“, kde především v posledních letech vycházela čísla věnovaná výlučně archeologii. Založením katedry archeologie na ZČU v Plzni, zřízením nových územně správních celků - krajů a zavedením nového systému hodnocení vědeckých prací vznikly v regionu nové podmínky, na které chtělo reagovat i naše nově vznikající periodikum. Časopis AZČ byl založen po vzájemné dohodě mezi Západočeským muzeem v Plzni a Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni v březnu 2010.

Struktura časopisu

  • odborné studie
  • drobné příspěvky – anotace obhájených bakalářských, magisterských a doktorských prací na českých univerzitách s regionální tématikou, životní jubilea, informace o nálezech, přehledy o výsledcích výzkumů, nová literatura, zprávy o zasedání ČAS, KAS aj.

České příspěvky mají vždy podrobné německé či anglické resumé, zahraniční příspěvky jsou publikovány v německém nebo anglickém jazyce s českým souhrnem. Česky psané stati mohou být doplněny vedle česky psaných i cizojazyčnými popiskami pod obrázky, tabulkami a jinými přílohami.

Vydavatel

Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni.

Periodicita, redakční uzávěrky, ISSN a jiné

  • časopis vychází 2x ročně
  • redakční uzávěrka je 28. února a 30. září každého roku
  • rozsah jednoho čísla v rozmezí 100-200 stran (více jak 80 % rozsahu bude věnováno vědeckým statím procházející recenzním řízením a zbytek drobným nerecenzovaným příspěvkům a oznámením)
  • náklad 300 výtisků
  • ISSN 1804-2953 

Pokyny pro autory

Za věcný obsah příspěvku odpovídá autor a je povinen odpovědného reaktora informovat o změnách ve svém článku.

Všechny příspěvky jsou posuzovány redakční radou, odborné stati jsou recenzovány podle níže uvedených zásad a nejsou honorovány. Každý autor obdrží jeden autorský výtisk časopisu a elektronickou verzi článku ve formátu pdf. Články by neměly přesáhnout 50 normostran a k tomu max. 25 stran obrazových příloh. Počet obrazových příloh by měl odpovídat rozsahu textové části. Delší příspěvky je třeba předem projednat na redakční radě stejně jako barevné přílohy. Součástí každého příspěvku musí být na úvod krátký abstrakt a klíčová slova v českém jazyce.

Redakce přijímá texty v editoru MS Word nebo LibreOffice s přílohami jako samostatné soubory zaslané e-mailem, na flash disku, případně vypálené na CD. Text nesmí být zalamován, podtrháván a barevně odlišován a obrazové přílohy nesmí být vsazovány do textu, ale zaslány jako samostatné soubory. V textech je třeba dodržovat způsob citace obvyklý v archeologické literatuře (viz Archeologické rozhledy, návod v AR 1998, str. 336, případně podle některého staršího čísla časopisu AZČ). Nezbytnou součástí každého článku je seznam použité literatury a pramenů, kde se neuvádějí cizojazyčné překlady názvů citovaných statí a monografií. Bibliografické citace se uvádějí v nezkrácené podobě.

Nutný je také český podklad pro souhrn (resumé) v německém nebo anglickém jazyce, jehož překlad na požádání autora zajistí redakční rada. Rozsah resumé by neměl přesáhnout 10 % textu příspěvku a měl by obsahovat shrnutí východisek, metod a získaných poznatků a závěrů. Součástí příspěvku musí být popisky pod obrázky s uvedenými čísly odpovídající obrazovým přílohám. Poznámky pod čarou by měly doplňovat a upřesňovat text a neslouží jako citační aparát.

Kvalitní obrazové přílohy (pérovky, fotografie, grafy a tabulky) musí být dodány samostatně (nejlépe jako jednotlivé soubory v elektronické podobě v obvyklých editorech), očíslované v názvech a očíslované popisky uvedeny v závěru textové části. U elektronicky dodaných příloh je třeba zachovat vysokou kvalitu rozlišení u pérovek (černobílé, bitová mapa) nejméně na 600 dpi, u černobílých fotografií (šedoškálové) alespoň 300 dpi v obvyklých formátech (tiff a jpg). Barevné fotografie budou zařazeny pouze pokud přinesou, na rozdíl od šedoškálové, podstatnou barevnou informaci. Formát pro celostránkovou obrazovou přílohu je 223x157 mm včetně popisky. Úprava textu bude dvousloupcová, což umožňuje přijímat rozličné menší formáty příloh.

Podklady pro publikaci (obrázky, fotografie atd.) nebo CD redakce nevrací, pokud o to autor výslovně nepožádá a to ani u odmítnutých příspěvků.

České příspěvky mají vždy německé či anglické resumé. Zahraniční příspěvky jsou publikovány v německém nebo anglickém jazyce s českým souhrnem.

Na závěr je nutné uvést kontakty na všechny autory článku ve formátu:

PhDr. Pavel Novák, Ph.D. 
Západočeská univerzita v Plzni
Katedra archeologie 
Sedláčkova 15 
CZ 306 14 Plzeň
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Termíny odevzdání příspěvků

28. 2. (první číslo) a 30. 9. (druhé číslo)    

Recenzování příspěvků 

Odborné články odevzdané do uzávěrky budou posouzeny dvěma nezávislými recenzenty mimo pracoviště vydavatele, recenze se zadávají vždy odborným pracovníkům z jiného pracoviště, než je autor příspěvku. Recenze se vypracovávají v písemné podobě na formulář přístupný na internetových stránkách časopisu, jména recenzentů se neuvádějí. O výsledku a doporučeních recenzentů je autor informován odpovědným redaktorem.

Na základě doporučení recenzentů rozhodne redakční rada o zařazení či nezařazení příspěvku. Kladné hodnocení neznamená automatické zařazení do nejbližšího připravovaného čísla časopisu. Po rozhodnutí redakční rady o zařazení příspěvku do daného čísla časopisu bude s autorem uzavřena licenční nakladatelská smlouva o podmínkách vydání.  

Recenzenti vypracovávají posudky zdarma, jako odměna jim bude věnován jeden výtisk příslušného čísla časopisu.

Redakce

Mgr. Milan Metlička / odpovědný redaktor / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Tomáš Bernhardt / výkonný redaktor /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

korespondenční adresa:
Redakce AZČ
Milan Metlička (ZČM)
Zborovská 40 
301 00 Plzeň

elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Redakční rada

PhDr. František Frýda
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doc. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan John, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Filip Prekop
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket nad Ohří, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Michal Lutovský
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ke stažení

Archeologie Západních Čech

obálky jednotlivých čísel: