Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Sborník ZČM Historie

Poslání sborníku 

Po delší odmlce dochází k obnovení vydávání Sborníku Západočeského muzea v Plzni – historie. Jedná se o sborník recenzovaný, který uveřejňuje původní práce z různých společenskovědních oborů (historie, dějiny umění a uměleckého řemesla, etnografie, apod.) vyjma archeologie, které má své vlastní periodikum. Sborník je zaměřen především na oblast západních Čech, přijímá ale i příspěvky z jiných oblastí, které se kulturně a zájmově k této oblasti vztahují. Jeho součástí jsou i odborné práce zabývající se sbírkovým fondem muzeí vymezené oblasti. Prostor dostanou i autoři, kteří se chtějí podělit o kratší zprávy, představit výstavy či konference, vypracovat recenze, anotace, personalitu a jubilea. Sborník je otevřen všem autorům, novou myšlenkou je důraz na jeho využití autory všech paměťových institucí Plzeňského kraje, zvláště těch Plzeňským krajem zřizovaných.

Vydavatel

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, náklad 300 výtisků 

Pokyny pro autory

Za věcný obsah odborného příspěvku odpovídá autor a je povinen odpovědného redaktora informovat o změnách ve svém článku.

Všechny příspěvky jsou posuzovány redakční radou, odborné stati jsou recenzovány podle níže uvedených zásad a nejsou honorovány. Každý autor obdrží jeden autorský výtisk sborníku. Počet obrazových příloh by měl odpovídat rozsahu textové části. Delší příspěvky je třeba předem projednat na redakční radě. 

Redakce přijímá texty s přílohami zaslané e-mailem v editoru MS Word. Text nesmí být zalamován, podtrháván a barevně odlišován a obrazové přílohy nesmí být vsazovány do textu, ale zaslány jako samostatné soubory. Nezbytnou součástí každého článku je seznam použité literatury a pramenů. Nutný je také český podklad pro souhrn (resumé) v německém nebo anglickém jazyce, jehož překlad na požádání autora zajistí redakční rada. Rozsah resumé by neměl přesáhnout 20 % textu příspěvku. Součástí příspěvku musí být popisky pod obrázky s uvedenými čísly odpovídající obrazovým přílohám.

Podklady pro publikaci (obrázky, fotografie atd.) redakce nevrací, pokud o to autor výslovně nepožádá a to ani u odmítnutých příspěvků.    

České příspěvky mají vždy německé či anglické resumé. Zahraniční příspěvky jsou publikovány v německém nebo anglickém jazyce s českým souhrnem.

Na závěr uvést kontakty na všechny autory článku ve formátu:

Mgr. Jan Novák
Západočeské muzeum v Plzni
oddělení novějších dějin
Tylova 22
CZ 301 00 Plzeň
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technické a citační pokyny pro autory

Text příspěvku 

Nutno zřetelně odlišit nadpisy a text. Jméno autora uvést na začátku příspěvku v jeho levé horní části. Pravou stranu textu nezarovnávat. S textem současně zaslat shrnutí v českém jazyce (max. 1 strana), abstrakt textu (max. jeden odstavec) a klíčová slova. 

Poznámky v textu 

Vkládat pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čísla poznámek v textu i pod čarou budou potom automaticky zařazena v podobě horního indexu. 

Zkratky

Běžné zkratky se užívají ve tvaru dle pravidel českého pravopisu.

Zkratky pro citování pramenů:
editor ed.
fascikl fasc.
folio fol.
inventární číslo i. č.
karton kart.
rukopis rkp.
signatura sign.
srovnej srov.
strana s.

Jeden typ zkratky je třeba důsledně dodržovat v celém textu! Zkratka r. pro rok se neužívá; v textu článku i pod čarou vždy rozepsat. Pro vypuštění textu v citaci pramene užívat hranaté závorky [...].

Literatura a poznámky

Na závěr příspěvku se uvádí soupis literatury a pramenů. Poznámkový aparát v textu se uvádí pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čísla poznámek v textu i pod čarou budou potom automaticky zařazena v podobě horního indexu.  Při citacích stejného pramene, které se vyskytují bezprostředně pod sebou, se užívá výrazu „Tamtéž“, popř. s upřesněním odlišného čísla kartonu, strany atd.

Ukázky uvádění literatury a pramenů a jejich citace v textu:

Knižní publikace

ROYT, Jan, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999.

citace v textu pod čarou: ROYT, Jan, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999, s. 73.

Knižní publikace s více autory

VLČEK, Pavel – SOMMER, Petr – FOLTÝN, Dušan, Encyklopedie Českých klášterů. Praha 1997.

citace v textu pod čarou: VLČEK, Pavel – SOMMER, Petr – FOLTÝN, Dušan, Encyklopedie Českých klášterů. Praha 1997, s. 73.

KOLEKTIV, Bolevec a okolí. Plzeň 1999.

citace v textu pod čarou: KOLEKTIV, Bolevec a okolí. Plzeň 1999, s. 73.

Neperiodicky vycházející nebo příležitostné sborníky, kapitola v knize

KRČMÁŘ, Luděk, Čeští evangelíci v Plzni za 1. světové války. Česká společnost a první světová válka. České Budějovice 1999, s. 115-119.

citace v textu pod čarou: KRČMÁŘ, Luděk, Čeští evangelíci v Plzni za 1. světové války. Česká společnost a první světová válka. České Budějovice 1999, s. 116.

Periodicky vycházející sborníky a periodika

RYNEŠ, Václav, „Imagines miraculosae“ doby pobělohorské. Český lid 1967, roč. 54, č. 3, s. 182-193.

citace v textu pod čarou: RYNEŠ, Václav, „Imagines miraculosae“ doby pobělohorské. Český lid 1967, roč. 54, č. 3, s. 192.

Archivní fondy

Citace má uvádět: název archivu (popř. muzea, knihovny aj.), název fondu, číslo kartonu spisů, knihy, mapy apod. (popř. místo něj inventární číslo či signaturu), číslo strany či folia (pokud chybí stránkování či foliace, identifikovat konkrétní dokument jinak – např. číslem jednacím, datem, názvem apod.).

Příklad citace v textu pod čarou: Archiv města Plzně, Česká reálka v Plzni, i. č. 9255, sign. 12d101, hlavní katalog třídy I.A 1899/1900.

V přehledu pramenů na závěr článku uvést archiv, název fondu, dokument (bez foliací apod.).

Archiv města Plzně, Česká reálka v Plzni, i. č. 9255, sign. 12d101, hlavní katalog třídy I.A 1899/1900.

Internetové zdroje

SALAJKA, Milan, 2015: Portrét Církve československé husitské. https://www.ccshpraha.cz/file/1-portret-cirkve-ceskoslovenske-husitske.html?tmpl=component (3. 8. 2015).

citace v textu pod čarou: SALAJKA, Milan, 2015: Portrét Církve československé husitské. https://www.ccshpraha.cz/file/1-portret-cirkve-ceskoslovenske-husitske.html?tmpl=component (3. 8. 2015).

Obrazové přílohy

Kvalitní obrazové přílohy musí být dodány samostatně jako jednotlivé soubory v elektronické podobě, očíslované v názvech a očíslované popisky uvedeny v závěru textové části. U elektronicky dodaných příloh je třeba zachovat vysokou kvalitu rozlišení v obvyklých formátech (tiff a jpg). 

Příklady popisek (číslo, popis, zdroj, popřípadě datace):

Obr. 2. Dobrá Voda, původní kaple a altán. Západočeské muzeum v Plzni – oddělení novějších dějin, NB 2/15, foto J. Soběhrad, počátek 20. století.

Obr. 2. Dobrá Voda, kaple Panny Marie Pomocné. Foto Z. Procházka, 2017.

citace v textu příspěvku: (obr. 2).

Recenzování příspěvků 

Odborné články budou posouzeny nezávislými recenzenty. Recenze se vypracovávají v písemné podobě na předepsaný formulář. O výsledku a doporučeních recenzentů je autor informován odpovědným redaktorem. Na základě doporučení recenzentů rozhodne redakční rada o zařazení či nezařazení příspěvku. Po rozhodnutí redakční rady o zařazení příspěvku do daného čísla časopisu bude s autorem uzavřena licenční nakladatelská smlouva o podmínkách vydání.  

Recenzenti vypracovávají posudky zdarma, jako odměna jim bude věnován jeden výtisk příslušného čísla časopisu.

Redakce   

Mgr. Luděk Krčmář / vedoucí redaktor / Západočeské muzeum v Plzni, oddělení novějších dějin / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Jiří Fák / výkonný a technický redaktor / Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

korespondenční adresa redakce:
Mgr. Luděk Krčmář
Tylova 22 
301 00 Plzeň 

Redakční rada

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta právnická, proděkan pro vědu a výzkum, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Jan Lehner 
Západočeské muzeum v Plzni - Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, oddělení historie a společenských věd, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jindřich Mleziva
Západočeské muzeum v Plzni, uměleckoprůmyslové oddělení, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Neperiodické publikace

Najdete je v našem e-shopu nebo v muzejní prodejně.