Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Odborná oddělení

Staré tisky

Stav fondu k 31. 12. 2012: 2 311 knihovních jednotek.
Sbírkový fond obsahuje nejhodnotnější a nejcennější část knižních sbírek ZČM.
Převážná část svazků je uložena v klimatizovaném depozitáři, osazeném klimatizační sestavou, zajišťující stálou teplotu i vlhkost. Fond je členěn do několika skupin:

  • První obsahuje sbírku rukopisů, která se dále dělí na část, obsahující kompletní svazky (celkem 116 svazků) a část s rukopisnými zlomky. První část byla publikována v roce 2004 pod názvem Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni. Řada rukopisů byla již zdigitalizována a je zpřístupněna na webových stránkách Manuscriptoria.
  • Sbírka prvotisků (celkem 123 svazků) je tvořena převážně souborem z daru bývalé arciděkanské knihovny v Plzni. Uvedený základ byl postupně doplňován nákupy a dalšími dary. Výsledkem soustavného bádání je publikace Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni, kde je soubor prvotisků kompletně zpracován a doplněn studií a pomocným aparátem. Zde je zpřístupněn pouze základní soupis.
  • Další částí je soubor starých tisků (tisky od roku 1500 do roku 1800), které jsou zpracovány prozatím v základní evidenci a jejich podrobný popis se postupně realizuje. Dokončen je u tisků ze 16. století a připravuje se i vydání ve formě soupisu, podobného soupisu prvotisků. Další období by měla navazovat.
  • Do části 19. století jsou zařazovány tisky vydané počátkem 19. století zhruba do poloviny století. Jde o ukázky literatury doby předbřeznové, tisky náboženské (tzv. nebeklíče), spisy odborné aj. vydané do r. 1850.
  • Kvantitativně bohatší je část vzácných a bibliofilských tisků, zahrnující tituly vydané od 19. století po současnost. Vedle ukázky příkladných nakladatelských vazeb, jsou zde zastoupeny ruční vazby mistrů z konce 19. a 20. století – J. Spott, K. Bradáč, K. Šilinger, J. Sobota. V nemalé míře sbírka obsahuje soubory i jednotlivá  exlibris.
  • Poslední částí sbírky je soubor faksimilií. Do něho jsou zařazovány výpravné, nákladným způsobem vypravené tisky edic významných památek knižní kultury, ať již rukopisné (Komenský, aj.) nebo tištěné (Gutenbergova 42řádková bible, Trojánská kronika, Weltchronik).

Regionální literatura

Stav fondu k 31. 12. 2012: 7 890 svazků.
Druhým sbírkovým fondem je soubor regionální literatury, zastoupena je především odborná literatura. Z hlediska chronologie lze fond vymezit počátkem 19. století a současností. Obsahově je zaměřen na literaturu o Plzni a Plzeňsku, dále vždy v platném administrativním vymezení na literaturu o západočeském kraji, nově o plzeňském regionu. Speciální pozornost je věnována geografickým celkům Šumava a Český les. Z formálních druhů dokumentů jsou zastoupeny mapy, atlasy, výroční zprávy, brožury, monografie, sborníky, seriály, videokazety i elektronické dokumenty.

Celý sbírkový fond je zpracován v online katalogu, kde je ho možné vyhledat pomocí roletového pole „Typ dokumentu“ pod heslem Regionální literatura.

Studijní fondy

Studijní fondy zahrnují veškerý dokumentační a informační fond ZČM. Jsou rozděleny do několika oblastí. Všechny kategorie studijního fondu je možné vyhledat v online katalogu.

Zde uvádíme ty nejzajímavější:

  • Základní studijní fond: obsahuje odbornou literaturu k určeným vědeckým oborům, shromažďovanou zhruba od poloviny 19. století do současnosti. Jde o vzácný a unikátní fond literatury z oblastí uměnovědných, uměleckoprůmyslových, historických, etnografických a přírodovědných.
  • Periodika: nejcennější částí jsou tituly, které byly odebírány od počátku vydávání kolem poloviny 19. století v oblasti evropských zemí s tematikou umění a uměleckých řemesel. Fond rovněž obsahuje řadu titulů z oblasti nově vznikajících oborů techniky, dopravy a architektury.
  • Mezinárodní výměny: fond získaný výměnou za periodika vydávaná ZČM od sedmdesátých let 20. století do současnosti. Většinou se jedná o periodika z oblasti přírodních věd, část z nich má společenskovědní náplň.
  • Kartografický fond: obsahuje mapy, atlasy a podobné materiály z různých časových období i provedení (tisky, rukopisy)