icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Židovské komunity na Sušicku

Židovské komunity na Sušicku

Michal Chmelenský – 1. vyd. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2013. – 393 s. : il. – ISBN 978-80-7247-099-0 - brož.

Publikace Židovské komunity na Sušicku je jedním z výstupů grantu č. č. 132-8204-1, uděleného Západočeskému muzeu v Plzni v roce 2001 organizací The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. Monografie shrnuje některé z výsledků vlastního výzkumu, realizovaného autorem v letech 2011 a 2012 v obcích bývalého politického okresu Sušice s historicky doložitelným židovským osídlením. Základním třídícím kritériem při tvorbě knihy byla dějinná existenci židovské náboženské obce, náboženského / modlitebního spolku v té které lokalitě. Text je rozdělen do deseti základních kapitol, věnovaných historii židovských komunit v Kundraticích, Prostředním Krušci, Hartmanicích, Petrovicích u Sušice, Dlouhé Vsi, Kašperských Horách, Hrádku u Sušice, Podmoklech, Sušici a Velharticích. Historie židovských komunit v dalších lokalitách sledované oblasti je okrajově pojednána v rámci kapitole věnované náboženské obci / spolku, do jehož obvodu tamní Židé v dějinách přináleželi.

Díky výzkumu, který byl založen nejen na excerpci archivních materiálů, ale také na sběru informací a dokumentů přímo ve sledovaných lokalitách, představuje publikace v naprosté většině doposud nepublikované informace a materiály. Text obsahuje informace nejen o obecných dějinách jednotlivých náboženských obcí / spolků, ale také příběhy konkrétních členů zdejších židovských komunit, usouvztažněných k doposud dochovaným památkám židovského osídlení (židovské hřbitovy, sakrální stavby, soukromé domy apod.).

 

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy