icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni

Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni

HEJNIC, Josef. Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni = Catalogus incunabulorom quae in Museo bohemiae occidentalis Plznae asservanur. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2000. 147 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 1. ISBN 80-7247-009-4.

Soupis představuje prvotisky ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni.  Značná část této sbírky pochází z Arciděkanské knihovny, která se do muzea dostala darem arciděkana Jana Plevky. Jedná o cenný historický fond odkrývající knižní kulturu své doby. Kniha přináší podrobné záznamy 123 prvotisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis. V úvodní stati autor popisuje vznik a historii sbírky. Následuje anglické resumé a výklad zkratek. Katalog doplňuje pomocný aparát, který obsahuje rejstřík provenienčních přípisků a rejstřík míst vydání a tisků. Pro snazší orientaci je soupis dále opatřen synoptickým přehledem a konkordancemi. Text je doplněn 35 barevnými obrazovými přílohami.   

 

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy