Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Židovské komunity na Sušicku

Židovské komunity na Sušicku

CHMELENSKÝ, Michal. Židovské komunity na Sušicku. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2013. 393 stran. ISBN 978-80-7247-099-0.

Publikace Židovské komunity na Sušicku je jedním z výstupů grantu č. č. 132-8204-1, uděleného Západočeskému muzeu v Plzni v roce 2001 organizací The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. Monografie shrnuje některé z výsledků vlastního výzkumu, realizovaného autorem v letech 2011 a 2012 v obcích bývalého politického okresu Sušice s historicky doložitelným židovským osídlením. Základním třídícím kritériem při tvorbě knihy byla dějinná existenci židovské náboženské obce, náboženského / modlitebního spolku v té které lokalitě. Text je rozdělen do deseti základních kapitol, věnovaných historii židovských komunit v Kundraticích, Prostředním Krušci, Hartmanicích, Petrovicích u Sušice, Dlouhé Vsi, Kašperských Horách, Hrádku u Sušice, Podmoklech, Sušici a Velharticích. Historie židovských komunit v dalších lokalitách sledované oblasti je okrajově pojednána v rámci kapitole věnované náboženské obci / spolku, do jehož obvodu tamní Židé v dějinách přináleželi.

Díky výzkumu, který byl založen nejen na excerpci archivních materiálů, ale také na sběru informací a dokumentů přímo ve sledovaných lokalitách, představuje publikace v naprosté většině doposud nepublikované informace a materiály. Text obsahuje informace nejen o obecných dějinách jednotlivých náboženských obcí / spolků, ale také příběhy konkrétních členů zdejších židovských komunit, usouvztažněných k doposud dochovaným památkám židovského osídlení (židovské hřbitovy, sakrální stavby, soukromé domy apod.).