Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 11

Archeologie západních Čech 10

Archeologie západních Čech 10

Archeologie západních Čech 10. Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 255 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-129-4.

Obsah:

Špaček, J., Šebesta, P.: PhDr. František Frýda sedmdesátiletý.

Sklenář, K.: Bratři Lamblové, zapomenutí archeologové z Plzeňska.

Čechura, M.: Archeologický výzkum mohyl v Zeleném pohledem obecního kronikáře.

Menšík, P., Peterková, E.: Neobvyklý soubor broušené kamenné industrie z hradiště Mříč - Dívčí Kámen v jižních Čechách.

Prekop, F., Kočár, P.: Loket pravěký – další indicie prehistorického osídlení loketského meandru řeky Ohře.

Holodňák, P.: Několik ojedinělých bronzových předmětů objevených detektorem a úvahy o existenci sakrální krajiny na Podbořansku.

Břicháček, P., Hereit, P.: Nové raně středověké nálezy z povodí Radbuzy. Výběr z povrchových sběrů z let 1998–2006.

Orna, J., Kožíšek, J.: Nové poznatky k opevnění jižního suburbia hradu Plzeň.

Šebesta, P.: Předpolí štaufského paláce v Chebu.

Profantová, N.: Sekeromlat maďarského původu z České Kubice, okr. Domažlice.

Hůrková, J.: Několik poznámek k osídlení Klatovska ve 13. století.

Mařík, T.: Vyhodnocení povrchových sběrů z hradu Preitensteinu, okr. Plzeň-sever.

Musil, J.: Alchymistická dílna na hradě Rychmburku? K nálezu zajímavé technické keramiky na hradě Rychmburk (k. ú. Předhradí, okr. Chrudim, Pardubický kraj).

Nováček, K., John, J., Šebková, K.: Liběvice – zaniklá vesnice s tvrzí u Černošína.

Vařeka, P.: Zaniklá středověká a časně novověká vesnice Bukov na Zbirožsku (okr. Rokycany).

Varhaník, J.: Nález architektonických článků rotundy ve Zborovech (o. Klatovy).

Peksa, V.: Znovunalezení kostela Všech svatých v Pšově u Podbořan.

Loskotová, I., Schenk, Z.: Nový motiv v konceptu protestantských kachlových kamen.

Břicháček, P., Metlička, M., Pavlík, D.: Drobný mincovní nález ze Všerubského průsmyku z doby třicetileté války.

Vyšohlíd, M., Žegklitz, J.: O malované číši staroměstského hrnčířského cechmistra Mikuláše Měřilouky.

Zelenka, A.: Bezdružice, okr. Tachov. Příspěvek k raně novověkému vývoji poddanského města.

Špaček, J.: Novověký archeologický nález z Čelákovic související s pověrou.

Šneberger, J.: Exkurz. Hodnocení dentálního materiálu z archeologického výzkumu v Čelákovicích.

Fák, J.: Pozůstatky těžby kyzových (pyritonosných) břidlic v údolí Lomanského potoka.

Fröhlich, J., Chvojka, O.: Jihočeské olověné plomby na importované zboží.

Braun, P., Čechura, M.: Letecký průzkum a dokumentace reliktů historických polních systémů krajiny západních Čech.