icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti - reportáž

Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti - reportáž