icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Sborník ZČM Historie

ISSN 0862-3597

Přibližně na 100-150 stranách 1x ročně přináší tento sborník vědecké práce, materiálové studie z oborů prehistorie, archeologie, dějin středověku a novověku, dějin umění a uměleckého řemesla, etnografie i vojenství. Články jsou v češtině s cizojazyčným souhrnem. Formát A4. Titul je zařazen do seznamu recenzovaných periodik.

13 – 1996, 179 s., 95 Kč (P. Braun, P. Sokol: K neolitickému osídlení na katastru Litic, okr. Plzeň-město. – J. Hůrková, J. Smitka: Příspěvek k osídlení Březového potoka. – J. Michálek: Systematický povrchový průzkum a výzkumy v dolním úseku toku Březového potoka v okrese Strakonice. – M. Metlička: Starohradištní objekt s pražnicí z Plzně. – M. Doubová, B. Nechvátal: Středověká hrnčířská pec v Plzni. – K. Nováček: Raně středověké osídlení v areálu Nové Plzně. – R. Široký: K počátkům mendikantských klášterů v českých zemích. – K. Nováček: Městská archeologie v Tachově : výsledky a perspektivy. –J.Hůrková: Záchranný archeologický výzkum čp. 152/I v Klatovech. – P. Břicháček, P.Hereit: Renesanční kachle s motivy biblických hrdinů ze západních Čech. – K. Vondráčková: Nálezy ze středověkých studní pod jezuitským kostelem v Klatovech. – K. Sklenář: Archeologické lokality plzeňského kraje v tzv. Eichlerově sbírce. – J. Karel: Působení cestovatele a spisovatele profesora Josefa Wünsche v Plzni v letech 1886 - 1907. – A. Beneš, S. Vencl: Stopa středopaleolitického osídlení v Plzni.)

Suplement – 1998, 22 s., 16 Kč (M. Hus: Československé legie a vznik Československa. – J. Procházka: Československá obec legionářská. – A. Liška: Naší nadějí byla válka. – J. Flak: Říkali nám pouštní krysy. – J. Procházka: Trnitá cesta zahraničních vojáků druhého odboje z Východu.)

16 – 2002, 207 s., 119 Kč (J. Hůrková: Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách. – P. Braun: Nové archeologické nálezy na trase dálnice D5 na katastrálním území Starého Plzence. – M. Metlička et al.: K poznání funkce broušených nožů z neolitu a počátku doby bronzové. – M. Chytráček: Výšinné sídliště z mladší doby bronzové ve Štířatech nad Radbuzou – Hošteticích. – V. Moucha: Zdobená tkalcovská závaží z mladší doby bronzové. – D. Koutecký: Vztah kultury blanské ke kultuře mohylové halštatské na Plzeňsku. – M. Čechura: Halštatské sídliště ve Stodě. – P. Sankot: Zu den Ergebnissen der neuen Konservierung des Phalerenensembles aus Nevězíce. – M. Šolle: Pliznensis provincia. – K. Sklenář: Hradiště nad Březinou a první archeologická úvaha o hranicích „Slavíkovy říše“. – J. Orna: Středověký keramický zvonek z Plzně. – M. Beranová: Zelí, cibule a česnek v kuchyni a v medicíně do konce 16. století. – P. Sokol, T. Wizovský: Archeologické nemovité kulturní památky na Plzeňsku.)

17 – 2004, 235 s., 225 Kč (I. Pavlů: Sídelní areál Křivice. – P. Braun: Záchranné archeologické výzkumy na dálničním obchvatu Plzně u Starého Plzence. – E. Čedíková, M. Metlička: Sídlištní nálezy horizontu Vrhaveč-Jíkalka z Makovic. – J. Hůrková, M. Tetou: Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách. – K. Sklenář: K nálezovým okolnostem depotu bronzů z Červeného Poříčí (1887 - 88). – J. Hošek, R. Černohorská: Konzervace a průzkum bronzového kroužkového opasku či náhrdelníku halštatské mohylové kultury z Dýšiny. – A. Štěrbová: Nová halštatská rovinná sídliště na středním toku Radbuzy. – M. Metlička: Pozdně halštatské hroby ve Starém Plzenci. – M. Řezáč: Mladolaténské sklo v západních Čechách. – M. Uherský: Výsledky povrchových průzkumů na ploše zaniklé středověké vesnice Roudná na katastru Sence u Plzně. – R. Trnka: Nové nálezy středověké keramiky v okolí Horní Břízy. – J. Pícka: Ždírec u Bílovic, poloha „Pod Hřebenem“. – M. Čechura: Nejstarší středověká zástavba v Manětíně. – P. Kausek: Doklady středověké těžby stavebního kamene v prostoru hradu Potštejna. – J. Bouda, J. Orna: Alea acta est. – J. Hána: Západo- a jihočeská mincovní privilegia druhé poloviny 15. století.)

18 – 2007, 198 s., 265 Kč (P. Břicháček: Nebe na zemi. – E. Černá: Nálezy středověkých skel ze Žatce. – O. Drahotová: Alchymisté a skláři v 17. století. – V. Dudková, J. Orna: Gotické a renesanční kachle z výzkumu horní části náměstí Republiky v Horšovském Týně v roce 2006. – L. Foster, M. Lodrová: Nálezy tvrze (?) v Horšově. – J. Fröhlich, J. Jiřík, J. Valkony: Středověké kahany na nožce z Kestřan u Písku. – P. Hereit: Domažlice a archeologie v letech 1992-2005. – J. Kalferst: Středověký meč z Přelouče, okr. Pardubice. – E. Kamenická: Počátky osídlení poutního místa – proboštství plaského kláštera v Mariánské Týnici u Kralovic. – F. Holý, P. Kočár: Archeobotanický výzkum některých středověkých objektů města Plzně. – M. Metlička, R. Uherský: Zaniklá středověká vesnice v lese Zábělá, k.ú. Chrást u Plzně. – M. Stará: K počátkům i výsledkům archeologického průzkumu bývalé sklárny v Bedřichově u Jablonce nad Nisou. – Z. Sůvová: Archeozoologické nálezy z pozdně středověké jímky v Perlové ulici v Plzni (metodické zastavení). – P. Šebesta: Středověké a novověké sklo z archeologických nálezů v Chebu. – B. Štauber: Neznámé nálezy skel z Loun. – M. Řezáč, M. Uherský, P. Rožmberský: Příspěvek k lokalizaci zaniklého středověkého sídliště Bolemil u Chotěšova, okr. Plzeň – jih. – P. Rožmberský, P. Vařeka, R. Veselá: Zaniklá středověká vesnice Borek v Plzni-Bolevci. – A. Zelenka: Archeologický výzkum na parcele ppč. 75 a 76/2 v Boru u Tachova.

19 – 2008, 226 s., viii obr. příl., 205 Kč (F. Frýda: Jubileum Petera Brauna. – Pícka, J.: Od Blovic k Nepomuku (okres Plzeň-jih). – Sokol, P.: Neolitické a časně neolitické sídliště v Útušicích, okr. Plzeň-jih. – Čedíková, E.: Sídliště z mladší fáze milavečské kultury v Přešticích, okr. Plzeň-jih v poloze „Na Dlouhém“ a „V Háječku“. – Richterová, J. ; Vladař, J.: Plzeň-Pod Sylvánem : objekt 100 sídliště z mladší doby bronzové. – Štěrbová, A.: Sídlištní objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Přehýšově, okr. Plzeň-sever. – Hereit, P.: Výzkum sídliště z pozdní doby bronzové v Blížejově u Domažlic. – Veselá, A.: Zlatá loďkovitá náušnice z Radčic, okres Plzeň-město. – Krištuf, P.: Předstihový archeologický výzkum na Sedle u Albrechtic. – Metlička, M. ; Orna, J. ; Zelenka, A.: Záchranný archeologický výzkum na hradě Krasíkov (Švamberk). – Hajšman, J. ; Trnka, R.: Pravěké a středověké osídlení v okolí kostela sv. Jakuba Většího na Prusinách. – Kostrouch, F. ; Kočár, P.: Pozdněhradištní objekt z Čívic (Okr. Plzeň-sever). – Nožička, P. ; Trnka, R.: Zaniklá středověká ves Kamenice u Blovic. – Břicháček, P.: Zbytky sídelních a těžebních aktivit v předpolí hradu Landštejna (okr. Jindřichův Hradec). – Lodrová, M.: Průzkumy „sýpky na místě tvrze“ v Pernolci a podrobné vyhodnocení získaných zlomků kachlů. – Orna, J.: Gotické kachle z Krašovic, okr. Plzeň-sever.)