icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Odborná oddělení

Poskytuje tyto služby:

  • zdarma poskytujeme základní knihovnické a informační služby
  • za úplatu poskytujeme kopie, bibliografické a rešeršní služby, fotografování, vystavení čtenářského průkazu (Ceník služeb: najdete v sekci Dokumenty)
  • na základě objednávky zajišťujeme výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). MVS se řídí zásadami stanovenými ve vyhlášce MK ČR č. 88/2002 Sb.
  • půjčování ze sbírkového fondu Starých tisků se řídí Badatelským řádem ZČM ze dne 10. 10. 2002 (Příloha 3: najdete v sekci Dokumenty). Čtenář je povinen vyplnit badatelský list a dodržovat zásady pro ochranu historických knihovních fondů (Příloha 4: najdete v sekci Dokumenty).
  • zaměstnancům muzea a registrovaným čtenářům poskytujeme služby počítačových pracovišť, které jsou určeny k využívání elektronických informačních zdrojů knihovny ZČM, ke zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu a k práci s volně přístupnými programy
  • půjčování k výstavním, badatelským, reprografickým a jiným účelům mimo prostor muzea se děje na základě řádné smlouvy o výpůjčce, smlouvy o předání věci a smlouvy o užití díla pro reprografické účely
  • pronájmy prostorů knihovny, jejich fotografování a filmování pro komerční účely je možné za podmínek smluvně sjednaných s ředitelstvím muzea
  • prohlídky – pro větší skupiny nebo školní exkurze je s námi možné domluvit prohlídku našich unikátních prostorů. Prohlídka může být doplněna výkladem, případně malou výstavkou historických knih z fondu knihovny
  • přednášky – nabídka je určena především školám všech stupňů, ale využít ji mohou i různé spolky nebo organizované skupiny. Podmínkou je dohoda v dostatečném předstihu s vedoucím knihovny a zaplacení vstupného
  • témata přednášek: Dějiny knižní kultury, Počátky knižní kultury spojené s knihtiskem v Plzni, Vynález a historie knihtisku, Umění a kniha, Dějiny v obraze literatury, Knihovny a informační společnost, Současné služby knihoven. Přednášky s historickými tématy mohou být doplněny ukázkami originálních historických tisků.