Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 06

Archeologie západních Čech 11/1-2

Archeologie západních Čech 11/1-2

Archeologie západních Čech 11/1-2. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2020. 221 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-179-9.

Obsah:

Eigner, J., Metlička, M.,Kausek, P., Řezáč, M., Smetana, J.: Paleolitické a mezolitické osídlení v povodí horní Radbuzy (Domažlicko).

Metlička, M.: Poničená mohyla ze střední doby bronzové z Doubravy (okr. Plzeň-sever).

Břicháček, P., Metlička, M.: Plochý žárový hrob z doby halštatské z Lomničky (okr. Tachov).

Čechura, M.: Počátky kostrového pohřbívání v době laténské v jihozápadních Čechách. Doklad migrace nebo stavu výzkumu?

Kotýnek, M.: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě.

Peksa, V., Crkal,J.: Středověké osídlení v povodí Lužického potoka na Kadaňsku.

Schneiderwinklová, P.: Plzeň, Perlová ulice čp. 66/67. Nálezové soubory zaniklých tří studní/jímek část II. – studna/jímka 03.

Zelenka, A.: Planá u Mariánských Lázní, okr. Tachov – záchranný archeologický výzkum na ppč. 3824/1 v Tylově ulici. Příspěvek k dataci městského opevnění.

Mařík, T.: Hostouň (okr. Domažlice) – archeologie poddanského města v letech 2018-19.

Hůrková, J.: Soubor kachlů ze zásypu suterénu zámku Týnec u Klatov.

Ježek, J., Wolters, S.: Příspěvek k desetiletému výročí Historického parku Bärnau – Tachov.

Chroustovský, L.: Hudba z počátku věků – hra na nejstarší paleolitické flétny Německa a Francie z pohledu současného bádání a umění.