icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese

Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese

Autoři: Pavel Řepa, Roman Vacík – 1. vyd. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2016 – 191 s. : mapy, grafy, tabulky – ISBN 978-80-7247-133-1 (brož.)

Publikované údaje o hnízdním rozšíření a početnosti 130 druhů ptáků ve Slavkovském lese jsou založeny na výsledcích velmi podrobného čtyřletého terénního výzkumu, na kterém se podílelo 51 spolupracovníků. Přítomnost, rozšíření, častost výskytu, početnost, dominance a preference stanovišť jednotlivých ptačích druhů – v územích s různými biotopy, nadmořskou výškou a vlivem člověka (rozdílnou intenzitou zemědělského a lesnického hospodaření, synantropizací) – jsou nejen detailně popsány v textu a tabulkách, ale též zobrazeny v četných mapách a grafech. Současně bylo sledované území popsáno také pomocí základních přírodovědeckých a krajinářských charakteristik. Snahou autorů bylo vytvořit publikaci, která nejen přinese čtenářům nové poznatky o ptačích společenstvech Slavkovského lesa, ale zároveň může sloužit jako podklad pracovníkům zdejší CHKO při jejich práci a stát se základem pro budoucí studie vývoje a objasnění změn hnízdního rozšíření a početnosti jednotlivých ptačích druhů ve Slavkovském lese během let následujících.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy